Metoda projektu - polega na realizacji zadań podejmowanych/rozwiązywanych samodzielnie przez uczniów w środowisku lokalnym. Nauczyciel określa ramy działań, pełni rolę wspierającą, motywuje, pomaga w diagnozowaniu trudności.

WebQuest - to rodzaj metody projektu, w której punktem wyjścia do wykonania zadania/rozwiązania problemu są zasoby sieci.

Przygotowywany w ramach projektu scenariusz upowszechniający wiedzę o wybranym społeczniku powinien odchodzić od tradycyjnych form nauczania w systemie klasowo-lekcyjnym (tok podający), na rzecz nauczania problemowego, wykorzystującego elementy WebQuestu.  

 

Zalecamy, aby pod względem metodycznym scenariusze w jak największym stopniu:

-         angażowały młodzież do samodzielnego odkrywania stawianych przed nią problemów,

-         zawierały  pytania naprowadzające i ukierunkowujące na osiągnięcie zakładanego celu,

-         uwzględniały zasoby i możliwości sieci:

·         jako punkt wyjścia poszukiwań informacji o wybranej postaci (np. Sądecka Biblioteka Cyfrowa udostępnia Roczniki Sądeckie i dużo innych wartościowych opracowań; wiele jest w sieci publikacji pasjonatów historii mogących stanowić źródło inspiracji i pomysłów);

·         jako znakomite narzędzie do komunikacji i promocji efektów działań (np. prezentacja, filmik, interaktywna mapa, e-przewodnik, wywiad, publikacja - umieszczone na wybranym portalu).

-         zmuszały do wyjścia poza teren szkoły, dzięki czemu można bezpośrednio poznać dziedzictwo kulturowe regionu, miejsca związane z poznawaną postacią.

Struktura scenariusza

Cele szczegółowe - najlepiej ująć w formie planowanych osiągnięć ucznia po każdych zajęciach.

Metody pracy:

Planowany czas realizacji:

Przebieg zajęć (pod względem metodycznym zbliżony jest do WebQuestu):

-         Wprowadzenie – opis wprowadzający w problematykę działań, mający zaciekawić, zainspirować uczniów do pracy; odniesienie do celów.

-         Zadanie – polecenia dla poszczególnych grup. W zależności od typu zadania w poleceniu wyartykułowany jest efekt, który chcemy osiągnąć lub problem, który chcemy rozwiązać.

-         Opis czynności prowadzących do rozwiązania zadania, który przybiera formę: instrukcji dla uczniów - karty pracy, uwag do realizacji, pytań szczegółowych nakierowujących na rozwiązanie zadania;

-         Źródła (zasoby) – propozycja materiałów dostępnych w sieci, pomocnych do rozwiązania zadań.

-         Podsumowanie – może przybrać formę prezentacji efektów pracy uczniów, ma skłaniać do refleksji i dalszych poszukiwań.

 

-        Ewaluacja – kryteria oceny wykonania zadań z uwzględnieniem samooceny ucznia.


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn