Scenariusz przygotowany przez zespół z  II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu pod opieką pani Doroty Damian.


Cele szczegółowe:

- uczeń potrafi scharakteryzować czasy – epokę w jakiej żył i działał pan Z. Szkarłat,
- uczeń wie czym był NSZZ ,, Solidarność,, i potrafi opowiedzieć o celach i sposobach działania tej organizacji związkowej,
- potrafi wskazać najważniejsze wydarzenia z życia naszego bohatera i powiązać je z wydarzeniami w historii naszego kraju i miasta

Metody pracy:

- praca w grupach nad przydzielonymi zadaniami,
- analiza materiału źródłowego : fotografii, wywiadu, artykułów prasowych,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej

Planowany czas realizacji:

- 45 minut -wykonanie zadań w oparciu o zdobyte materiały,
- 45 minut – prezentacja efektów naszej pracy,
- łącznie 2h lekcyjne

Wprowadzenie:

nauczyciel – opiekun projektu krótko charakteryzuje życie społeczne i polityczne w PRL, omawia sposoby działania opozycji, a także okoliczności powstania NSZZ
"Solidarność"

Zadania:

Grupa I – działalność sądeckiej "Solidarności"
planowany efekt – uzmysłowienie uczniom , że nasze miasto także było „areną” aktywnych działań pierwszego wolnego związku zawodowego

Grupa II – notka biograficzna Zbigniewa Szkarłata z uwzględnieniem jego działalności związkowej
planowany efekt – chcemy , aby uczniowie zrozumieli wybór Zbigniewa Szkarłata na bohatera naszego projektu

Grupa III – chronologia wydarzeń – uporządkowanie fotografii i pamiątek udostępnionych przez rodzinę wg. kolejności zdarzeń
planowany efekt – przygotowanie materiałów do prezentacji multimedialnej

Grupa IV- okoliczności śmierci naszego bohatera ( porównanie źródeł : akt zgonu, zdjęcia, opowieść przedstawiciela rodziny, artykuły prasowe
planowany efekt –wyjaśnienie na czym polegała cenzura, jakie cele dzięki niej chciały osiągnąć władze PRL, na czym polegało fałszowanie historii

Opis czynności:

- podział zespołu klasowego na grupy
- przydział zadań i materiałów zgromadzonych i przygotowanych przez uczestników projektu
- określenie sposobu oceniania
- określenie czasu pracy

Podsumowanie:

- liderzy grup przedstawiają efekty swojej pracy
- dyskusja nad tytułem naszego scenariusza – czy jest on właściwy , czy ma uzasadnienie w zebranych i opracowanych materiałach

Ewaluacja:

- na kolejnej lekcji zaprezentowana została prezentacja multimedialna poświęcona naszemu bohaterowi, przygotowana przez uczniów w wolnym czasie na podstawie materiałów opracowanych na lekcji – ocena celująca
- wszyscy uczniowie zaangażowani w realizację projektu i zebranie niezbędnych materiałów – ocena celująca
- uczniowie pracujący z zaangażowaniem na lekcji – ocena bardzo dobra


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn