Scenariusz przygotowany przez zespół z  II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu pod opieką pani Doroty Damian.


Cele szczegółowe:

- uczeń potrafi scharakteryzować czasy – epokę w jakiej żył i działał pan Z. Szkarłat,
- uczeń wie czym był NSZZ ,, Solidarność,, i potrafi opowiedzieć o celach i sposobach działania tej organizacji związkowej,
- potrafi wskazać najważniejsze wydarzenia z życia naszego bohatera i powiązać je z wydarzeniami w historii naszego kraju i miasta

Metody pracy:

- praca w grupach nad przydzielonymi zadaniami,
- analiza materiału źródłowego : fotografii, wywiadu, artykułów prasowych,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej

Planowany czas realizacji:

- 45 minut -wykonanie zadań w oparciu o zdobyte materiały,
- 45 minut – prezentacja efektów naszej pracy,
- łącznie 2h lekcyjne

Wprowadzenie:

nauczyciel – opiekun projektu krótko charakteryzuje życie społeczne i polityczne w PRL, omawia sposoby działania opozycji, a także okoliczności powstania NSZZ
"Solidarność"

Zadania:

Grupa I – działalność sądeckiej "Solidarności"
planowany efekt – uzmysłowienie uczniom , że nasze miasto także było „areną” aktywnych działań pierwszego wolnego związku zawodowego

Grupa II – notka biograficzna Zbigniewa Szkarłata z uwzględnieniem jego działalności związkowej
planowany efekt – chcemy , aby uczniowie zrozumieli wybór Zbigniewa Szkarłata na bohatera naszego projektu

Grupa III – chronologia wydarzeń – uporządkowanie fotografii i pamiątek udostępnionych przez rodzinę wg. kolejności zdarzeń
planowany efekt – przygotowanie materiałów do prezentacji multimedialnej

Grupa IV- okoliczności śmierci naszego bohatera ( porównanie źródeł : akt zgonu, zdjęcia, opowieść przedstawiciela rodziny, artykuły prasowe
planowany efekt –wyjaśnienie na czym polegała cenzura, jakie cele dzięki niej chciały osiągnąć władze PRL, na czym polegało fałszowanie historii

Opis czynności:

- podział zespołu klasowego na grupy
- przydział zadań i materiałów zgromadzonych i przygotowanych przez uczestników projektu
- określenie sposobu oceniania
- określenie czasu pracy

Podsumowanie:

- liderzy grup przedstawiają efekty swojej pracy
- dyskusja nad tytułem naszego scenariusza – czy jest on właściwy , czy ma uzasadnienie w zebranych i opracowanych materiałach

Ewaluacja:

- na kolejnej lekcji zaprezentowana została prezentacja multimedialna poświęcona naszemu bohaterowi, przygotowana przez uczniów w wolnym czasie na podstawie materiałów opracowanych na lekcji – ocena celująca
- wszyscy uczniowie zaangażowani w realizację projektu i zebranie niezbędnych materiałów – ocena celująca
- uczniowie pracujący z zaangażowaniem na lekcji – ocena bardzo dobra