Temat:  Jan Długosz – dziejopisarz i dyplomata, wychowawca królewskich dzieci. Związki Jan Długosza z Sądecczyzną.

 

Czas zajęć: 2 godziny dydaktyczne

Cele

Uczeń:

  • pozna wybrane wydarzenia z życia i działalności Jana Długosza (1415-1488), w tym związki z Sądecczyzną, 
  • zrozumie związki przyczynowo- skutkowe pomiędzy uwarunkowaniami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi Polski a działalnością Jana Długosza jako: kronikarza- historyka, dyplomaty, kapłana, fundatora gmachów sakralnych i użyteczności publicznej, wychowawcy królewskich synów,
  • doskonali umiejętność czytania tekstów dotyczących historii Polski,
  • analizuje, systematyzuje i porządkuje wiadomości o Janie Długoszu, 
  • w grupie przygotowuje konkurs o Janie Długoszu,
  • podejmuje zgodną współpracę w grupie i wywiązuje się rzetelnie ze swoich zadań, 
  • prezentuje postawę szacunku do kultury narodowej i regionalnej, ma świadomość jej bogactwa.

Metody nauczania: praca z tekstem, dyskusja, działań praktycznych- projektowanie stroju z epoki Jana Długosza.

Formy organajęćizacji z: praca jednolita z całą klasą, praca zróżnicowana w grupach.

 

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie – uzasadnienie przez nauczyciela sensu aktywności edukacyjnej uczniów związanej z poznaniem życia i dokonań Jana Długosza.

2. Przygotowywanie tekstów o Janie Długoszu np. źródeł historycznych, encyklopedii historycznych, dzieł Jana Długosza, fotografii lub rycin z jego podobizną. Materiały powinny być dostępne dla uczniów w klasie.

3.  Podział uczniów w klasie na 5 grup.  Każda grupa przygotowuje po 3-4 pytania do konkursu o Janie Długoszu. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie innej klasy (np. równoległej klasy). Na każde zapisane pytanie trzeba ustalić trafną odpowiedź i  także ją zapisać.  Grupy powinny podać propozycję punktacji za poszczególne pytania. Przydział zagadnień do poszczególnych grup:

I grupa - Jan Długosz znany dziejopisarz Polski.

II grupa - Jan Długosz jako dyplomata.

III grupa - Jan Długosz wychowawca synów króla Kazimierza Jagiellończyka.

IV grupa - Związki Jana Długosza z Sądecczyzną.

V grupa - Jan Długosz fundator gmachów użyteczności publicznej i sakralnej.

4. Na forum klasy trzeba przedyskutować punktację za poszczególne pytania i ustalić łączną maksymalną liczbę punktów. Ważne jest też, aby przemyśleć, jaką formułę będzie miał konkurs: czy będzie to test pisemny, czy  ustne odpowiedzi uczestników  na forum. Warto też zastanowić się nad nagrodami dla zwycięzców i przemyśleć kto konkurs będzie prowadził.   

5. Wybrane przez nauczyciela osoby (lub chętne) zbierają propozycje pytań i odpowiedzi od grup. Dopracowują formułę konkursu klasowego (lub szkolnego).

Uwagi o realizacji lekcji:

Zajęcia edukacyjne mogą być  też zaplanowane jako moduł zagadnieniowy. Jego dalszą częścią będzie konkurs o Janie Długoszu. Tematykę tę można rozwinąć jeszcze o lekcje poświęcone np. strojom z epoki Jana Długosza. Na podstawie literatury można zrobić plastyczne projekty strojów damskich i męskich. Uświetnieniem tych zajęć mogłoby być spotkanie z nauczycielem odgrywającym rolę Jana Długosza w rekonstrukcji stroju z epoki. Jeśli uczniowie uszyliby stroje według projektów, mogliby wziąć udział w corocznie organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu uroczystym pochodzie z Janem Długoszem.

Jako materiały dydaktyczne nauczyciel  może wykorzystać  następujące artykuły:

Joanna Jachimowicz, Michał Zacłona, Patron / bohater szkoły (Jan Długosz) w programie wychowawczym szkoły. 

Joanna Jachimowicz, Michał Zacłona, Wycieczka śladami Jana Długosza.

Artykuły znajdują się w pracy zbiorowej pod redakcją Zdzisławy Zacłony pt. Innowacyjność we współczesnej edukacji. Nowy Sącz 2015, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn