Temat:  Jan Długosz – dziejopisarz i dyplomata, wychowawca królewskich dzieci. Związki Jan Długosza z Sądecczyzną.

 

Czas zajęć: 2 godziny dydaktyczne

Cele

Uczeń:

  • pozna wybrane wydarzenia z życia i działalności Jana Długosza (1415-1488), w tym związki z Sądecczyzną, 
  • zrozumie związki przyczynowo- skutkowe pomiędzy uwarunkowaniami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi Polski a działalnością Jana Długosza jako: kronikarza- historyka, dyplomaty, kapłana, fundatora gmachów sakralnych i użyteczności publicznej, wychowawcy królewskich synów,
  • doskonali umiejętność czytania tekstów dotyczących historii Polski,
  • analizuje, systematyzuje i porządkuje wiadomości o Janie Długoszu, 
  • w grupie przygotowuje konkurs o Janie Długoszu,
  • podejmuje zgodną współpracę w grupie i wywiązuje się rzetelnie ze swoich zadań, 
  • prezentuje postawę szacunku do kultury narodowej i regionalnej, ma świadomość jej bogactwa.

Metody nauczania: praca z tekstem, dyskusja, działań praktycznych- projektowanie stroju z epoki Jana Długosza.

Formy organajęćizacji z: praca jednolita z całą klasą, praca zróżnicowana w grupach.

 

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie – uzasadnienie przez nauczyciela sensu aktywności edukacyjnej uczniów związanej z poznaniem życia i dokonań Jana Długosza.

2. Przygotowywanie tekstów o Janie Długoszu np. źródeł historycznych, encyklopedii historycznych, dzieł Jana Długosza, fotografii lub rycin z jego podobizną. Materiały powinny być dostępne dla uczniów w klasie.

3.  Podział uczniów w klasie na 5 grup.  Każda grupa przygotowuje po 3-4 pytania do konkursu o Janie Długoszu. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie innej klasy (np. równoległej klasy). Na każde zapisane pytanie trzeba ustalić trafną odpowiedź i  także ją zapisać.  Grupy powinny podać propozycję punktacji za poszczególne pytania. Przydział zagadnień do poszczególnych grup:

I grupa - Jan Długosz znany dziejopisarz Polski.

II grupa - Jan Długosz jako dyplomata.

III grupa - Jan Długosz wychowawca synów króla Kazimierza Jagiellończyka.

IV grupa - Związki Jana Długosza z Sądecczyzną.

V grupa - Jan Długosz fundator gmachów użyteczności publicznej i sakralnej.

4. Na forum klasy trzeba przedyskutować punktację za poszczególne pytania i ustalić łączną maksymalną liczbę punktów. Ważne jest też, aby przemyśleć, jaką formułę będzie miał konkurs: czy będzie to test pisemny, czy  ustne odpowiedzi uczestników  na forum. Warto też zastanowić się nad nagrodami dla zwycięzców i przemyśleć kto konkurs będzie prowadził.   

5. Wybrane przez nauczyciela osoby (lub chętne) zbierają propozycje pytań i odpowiedzi od grup. Dopracowują formułę konkursu klasowego (lub szkolnego).

Uwagi o realizacji lekcji:

Zajęcia edukacyjne mogą być  też zaplanowane jako moduł zagadnieniowy. Jego dalszą częścią będzie konkurs o Janie Długoszu. Tematykę tę można rozwinąć jeszcze o lekcje poświęcone np. strojom z epoki Jana Długosza. Na podstawie literatury można zrobić plastyczne projekty strojów damskich i męskich. Uświetnieniem tych zajęć mogłoby być spotkanie z nauczycielem odgrywającym rolę Jana Długosza w rekonstrukcji stroju z epoki. Jeśli uczniowie uszyliby stroje według projektów, mogliby wziąć udział w corocznie organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu uroczystym pochodzie z Janem Długoszem.

Jako materiały dydaktyczne nauczyciel  może wykorzystać  następujące artykuły:

Joanna Jachimowicz, Michał Zacłona, Patron / bohater szkoły (Jan Długosz) w programie wychowawczym szkoły. 

Joanna Jachimowicz, Michał Zacłona, Wycieczka śladami Jana Długosza.

Artykuły znajdują się w pracy zbiorowej pod redakcją Zdzisławy Zacłony pt. Innowacyjność we współczesnej edukacji. Nowy Sącz 2015, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.