Temat: Adam Stadnicki organizator życia gospodarczego, społecznik i polityk.

 

Cele

Uczeń:

- zna najważniejsze wydarzenia z życia Adama Stadnickiego,

- wyjaśnia i rozumie, jak działalność Adama Stadnickiego była związana ze środowiskiem lokalnym, w którym żył i funkcjonował,

- potrafi wymienić miejsca, z którymi związane było życie A. Stadnickiego,

- wie, jakie zasługi dla gospodarki regionu ma A. Stadnicki,

- docenia wkład pojedynczych osób (A. Stadnickiego) w ulepszanie środowiska lokalnego w różnych obszarach życia ekonomicznego i społecznego,

- ma szacunek do dzieł pamiętnikarskich, które umożliwiają poznanie życia w czasach przeszłych.

 

Metody nauczania: praca z tekstem, mapą, dyskusja, pogadanka, rybi szkielet (lub opcjonalnie mapa myśli), sesja plakatowa.

Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa z całą klasą, praca grupowa zróżnicowana.

Planowany czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

 

Przebieg zajęć:


1. Wprowadzenie do tematu- motywowanie uczniów do aktywności edukacyjnej i podjęcia tematu. Zwrócenie uwagi na pielęgnowanie pamięci o historii regionalnej i na szacunek do przeszłości, które są ważnymi elementami tożsamości osobowej w rozwoju każdego człowieka.

Nauczyciel może wykorzystać przytoczony (lub inny) tekst z pamiętnika A. Stadnickiego ( zamieszczony przez Celinę Cempę w Internecie pt. Adam Stadnicki, Wspomnienia lub bezpośrednio z wydanego pamiętnika A. Stadnickiego):

"Kreślę te słowa - by przekazać pamięci wnuków i prawnuków - to co przeżyłem i pamiętam - i wspomnienie osób i czasów, które moja generacja uważała za coś niezmiennego - nie przewidując, by mogła ulec tak radykalnym przemianom, jakich dożyliśmy. Zaznaczam, że piszę tylko prawdę - i tylko te zdarzenia opisuję, które pamiętam - a wskutek tego nie jest to obraz zupełny czasów opisywanych, gdyż wiele szczegółów wyszło mi z pamięci, a o wielu nawet nie wiedziałem - chociaż były mi współczesne. Plotek i opowiadań niesprawdzonych - nie powtarzam".

 

2. Pogadanka na temat przeczytanego tekstu ze wspomnień A. Stadnickiego.


3. Podział uczniów z klasy na 6 grup (4-5 osobowych). Każda grupa na podstawie dostępnych materiałów i tekstów źródłowych przygotuje na dużych arkuszach papieru (plakatach) swoją pracę. Metoda rybiego szkieletu służy do identyfikowania czynników związanych z konkretnym problemem. Na modelu rybiego szkieletu narysowanym na dużym arkuszu papieru (plakacie) w „głowie ryby” grupy wpisują problemy główne, które przydzielone są poszczególnym grupom. W dużych ościach ryby wpisują elementy szczegółowe.

Przydział głównych zagadnień dla grup:

Grupa I Życie osobiste i wyksztalcenie A. Stadnickiego.
Grupa II Poglądy polityczne i polityczna aktywność państwowa i regionalna Stadnickiego.
Grupa III Działalność społeczna A. Stadnickiego.
Grupa IV Zarządzanie majątkiem rodzinnym hrabiego A. Stadnickiego.

Grupa V Gospodarka leśna i łowiectwo a efekty gospodarcze A. Stadnickiego.

Grupa VI Adam Stadnicki i jego rodzina w czasach okupacji hitlerowskiej.

4. Przygotowanie grup do referowania materiałów na forum klasy – sesja plakatowa. Każda grupa prezentuje treść swojej pracy przedstawionej na arkuszu papieru w formie krótkich zapisów, które przy omawianiu rozwija. Można przyjąć jedna z podanych poniżej zasad referowania efektów prac:

- każda grupa wybiera np. dwie osoby, które referują zagadnienie na forum klasy;

- każdy członek grupy musi omówić konkretne szczegółowe zagadnienie ( wtedy wszyscy uczniowie są aktywni).

5. Plakaty można umieścić w widocznym miejscu w klasie lub jeśli jest taka możliwość na gazetce ściennej klasowej (lub szkolnej).

6. Ewaluacja zajęć metodą „kosz i walizeczka”. Na przygotowanym arkuszu formatu A4 z narysowanym koszem i walizeczką uczniowie wpisują w kontury walizeczki ich zdaniem pozytywne elementy zajęć, a w kontury kosza elementy negatywne.


Inne artykuły

zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn