Temat: Adam Stadnicki organizator życia gospodarczego, społecznik i polityk.

 

Cele

Uczeń:

- zna najważniejsze wydarzenia z życia Adama Stadnickiego,

- wyjaśnia i rozumie, jak działalność Adama Stadnickiego była związana ze środowiskiem lokalnym, w którym żył i funkcjonował,

- potrafi wymienić miejsca, z którymi związane było życie A. Stadnickiego,

- wie, jakie zasługi dla gospodarki regionu ma A. Stadnicki,

- docenia wkład pojedynczych osób (A. Stadnickiego) w ulepszanie środowiska lokalnego w różnych obszarach życia ekonomicznego i społecznego,

- ma szacunek do dzieł pamiętnikarskich, które umożliwiają poznanie życia w czasach przeszłych.

 

Metody nauczania: praca z tekstem, mapą, dyskusja, pogadanka, rybi szkielet (lub opcjonalnie mapa myśli), sesja plakatowa.

Formy organizacji zajęć: praca zbiorowa z całą klasą, praca grupowa zróżnicowana.

Planowany czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

 

Przebieg zajęć:


1. Wprowadzenie do tematu- motywowanie uczniów do aktywności edukacyjnej i podjęcia tematu. Zwrócenie uwagi na pielęgnowanie pamięci o historii regionalnej i na szacunek do przeszłości, które są ważnymi elementami tożsamości osobowej w rozwoju każdego człowieka.

Nauczyciel może wykorzystać przytoczony (lub inny) tekst z pamiętnika A. Stadnickiego ( zamieszczony przez Celinę Cempę w Internecie pt. Adam Stadnicki, Wspomnienia lub bezpośrednio z wydanego pamiętnika A. Stadnickiego):

"Kreślę te słowa - by przekazać pamięci wnuków i prawnuków - to co przeżyłem i pamiętam - i wspomnienie osób i czasów, które moja generacja uważała za coś niezmiennego - nie przewidując, by mogła ulec tak radykalnym przemianom, jakich dożyliśmy. Zaznaczam, że piszę tylko prawdę - i tylko te zdarzenia opisuję, które pamiętam - a wskutek tego nie jest to obraz zupełny czasów opisywanych, gdyż wiele szczegółów wyszło mi z pamięci, a o wielu nawet nie wiedziałem - chociaż były mi współczesne. Plotek i opowiadań niesprawdzonych - nie powtarzam".

 

2. Pogadanka na temat przeczytanego tekstu ze wspomnień A. Stadnickiego.


3. Podział uczniów z klasy na 6 grup (4-5 osobowych). Każda grupa na podstawie dostępnych materiałów i tekstów źródłowych przygotuje na dużych arkuszach papieru (plakatach) swoją pracę. Metoda rybiego szkieletu służy do identyfikowania czynników związanych z konkretnym problemem. Na modelu rybiego szkieletu narysowanym na dużym arkuszu papieru (plakacie) w „głowie ryby” grupy wpisują problemy główne, które przydzielone są poszczególnym grupom. W dużych ościach ryby wpisują elementy szczegółowe.

Przydział głównych zagadnień dla grup:

Grupa I Życie osobiste i wyksztalcenie A. Stadnickiego.
Grupa II Poglądy polityczne i polityczna aktywność państwowa i regionalna Stadnickiego.
Grupa III Działalność społeczna A. Stadnickiego.
Grupa IV Zarządzanie majątkiem rodzinnym hrabiego A. Stadnickiego.

Grupa V Gospodarka leśna i łowiectwo a efekty gospodarcze A. Stadnickiego.

Grupa VI Adam Stadnicki i jego rodzina w czasach okupacji hitlerowskiej.

4. Przygotowanie grup do referowania materiałów na forum klasy – sesja plakatowa. Każda grupa prezentuje treść swojej pracy przedstawionej na arkuszu papieru w formie krótkich zapisów, które przy omawianiu rozwija. Można przyjąć jedna z podanych poniżej zasad referowania efektów prac:

- każda grupa wybiera np. dwie osoby, które referują zagadnienie na forum klasy;

- każdy członek grupy musi omówić konkretne szczegółowe zagadnienie ( wtedy wszyscy uczniowie są aktywni).

5. Plakaty można umieścić w widocznym miejscu w klasie lub jeśli jest taka możliwość na gazetce ściennej klasowej (lub szkolnej).

6. Ewaluacja zajęć metodą „kosz i walizeczka”. Na przygotowanym arkuszu formatu A4 z narysowanym koszem i walizeczką uczniowie wpisują w kontury walizeczki ich zdaniem pozytywne elementy zajęć, a w kontury kosza elementy negatywne.

Inne artykuły