Cele

Uczeń:

-        wie, jakie postacie z regionu zasłużyły się w walce o wolność,

-        wie, jakie współczesne metody można wykorzystać do promocji w sieci,

-        wie, na jakie aspekty prawne należy zwrócić uwagę przygotowując materiał do publikacji w sieci, 

-        zna zasady rządzące marketingowym przekazem informacji, 

-        zna kolejne etapy tworzenia wybranego przez siebie materiału promocyjnego (np. prezentacji, filmu, wirtualnej wycieczki, wywiadu),

-        zna  wybrane programy umożliwiających przygotowanie materiałów promocyjnych (np. do zapisu i edycji:  audio, video, śladów gps) oraz ich zastosowanie

-        potrafi zdefiniować termin bohater,

-        potrafi dobrać właściwą metodę promocji w sieci do postaci, o której wiedzę chce popularyzować,

-        potrafi przygotować materiał promocyjny korzystając z dostępnych narzędzi i oprogramowania,

-        potrafi dokonywać analizy i selekcji informacji,

-        potrafi planować pracę i współdziałać w rozwiązywaniu problemów.

 

Problemy szczegółowe (badawcze) do tematu projektu:

Kim jest bohater?

Dlaczego potrzebna jest pamięć o bohaterach/osobach zasłużonych dla regionu?

Jak wykorzystać dostępne technologie by promować wśród młodzieży sądeckich bohaterów?

Jakie cechy pod względem marketingowym powinien mieć dobrze przygotowany materiał promocyjny?

Jakimi zasobami (umiejętności, sprzęt, oprogramowanie) musimy dysponować by stworzyć materiał promocyjny (np. film, wirtualną wycieczkę, wywiad) na temat wybranego bohatera?

Jakie będą kolejne etapy opracowania materiału promocyjnego o wybranym bohaterze?

Na jakie aspekty prawne należy zwrócić uwagę przy publikowaniu materiałów w sieci?

Gdzie publikować wypracowane materiały by dotarły do największej grupy odbiorców?

 

Metody nauczania: strategia PBL (nauczanie przez problem)

Planowany czas realizacji: 6 godzin

Zadania szczegółowe realizowane przez uczniów i instrukcje do zadań

Zadanie 1

Wyjaśnienie terminu bohater i roli jaką może odegrać pamięć o bohaterach w codziennym życiu.

Instrukcja:

Przedstawcie w formie graficznej skojarzenia z terminem bohater uwzględniając następujące zagadnienia:

-        Kim jest bohater?

-        Dlaczego potrzebni są bohaterowie?

-        Przykłady sądeckich bohaterów.

Odpowiedź na wyżej postawione zagadnienia przedstawcie w formie graficznej wzorowanej na mapie myśli tzn. od hasła głównego (bohater) odchodzą linie/gałęzie główne z pytaniami pomocniczymi prowadzącymi do wskazanych przez was hasłowo odpowiedzi/ przykładów. Od nich mogą odchodzić kolejne linie/gałęzie. Zasada „od ogółu do szczegółu”.

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Każda z grup prezentuje plakat ze swoją mapą myśli i przylepia ją do ściany.

 

Zadanie 2:

Wybranie przez każdą z grup bohatera, o którym wiedzę będą popularyzować oraz właściwej do tego formy prezentacji wykorzystującej nowoczesne technologie.

Instrukcja:

-        Wybierzcie postać, która odegrała ważną rolę na Sądecczyźnie podejmując walkę o wolność w latach 1939 – 1989 i którą wg was warto przybliżyć rówieśnikom.

-        Wybierzcie technologię za pomocą której można w atrakcyjny sposób przedstawić wybraną przez was postać, tak by zachęcić innych do jej poznania.

-        Przygotujcie wypowiedź (max. 3 min.) zbudowaną na zasadzie „setki” (krótkiego oświadczenia do kamery, radia), w której przekonacie rówieśników dlaczego warto poznać wybraną przez was postać. Przygotowując wypowiedź skorzystajcie ze wskazówek zawartych w publikacji:

http://www.alertmedia.pl/baza_wiedzy,setka___krotkie_oswiadczenie_do_kamery,46,0.html

-        Pytania, na które warto odpowiedzieć przygotowując wypowiedź:

 • W jakim okresie działała osoba i w jakie działania była zaangażowana?
 • Dlaczego akurat ta postać została wybrana? Co jest w niej wyjątkowego? Jakie jej cechy szczególnie wam imponują?
 • Jak zamierzacie promować wiedzę o wybranej osobie? Dlaczego właśnie taką formę wybraliście?

-        Określcie wiedzę i umiejętności, które są wam potrzebne do zrealizowania zadania. Zwróćcie uwagę na to, co może sprawić największy problem.

-        Przedstawcie przygotowaną wypowiedź na forum grupy (symulacja „setki”).

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Poszczególne zespoły prezentują swoje pomysły na forum grupy (symulacja wypowiedzi dla radia lub telewizji). Po zaprezentowaniu członkowie innych zespołów mogą zadawać pytania, zgłaszać swoje propozycje i uwagi.

Zadanie 3:

Opracowanie planu działań służących przygotowaniu atrakcyjnego dla rówieśników materiału promocyjnego, przybliżającego daną postać.

Instrukcja

Opracujcie listę kolejnych kroków (czynności, zadań) w efekcie których powstanie materiał promocyjny, zachęcający do poznania wybranego bohatera. Pracujecie w zespołach 2-3 osobowych, stąd podzielcie się zadaniami i zaplanujcie czas ich realizacji. Uwzględnijcie pomysły i możliwości każdego z was.

Planując zadania uwzględnijcie (w zależności od potrzeb):

-        etap zbierania informacji:

 • Jakie są dostępne w sieci materiały źródłowe i opracowania?
 • Czy jest możliwość przeprowadzenia wywiadu?
 • Czy zebrane treści poddane zostały właściwej analizie, selekcji i syntezie?

-        etap wykonywania materiału promocyjnego:

 • Co warto wyeksponować prezentując daną postać?
 • Co nowego będzie wnosił przygotowany przez nas materiał?
 • Czy forma przygotowanego materiału będzie atrakcyjna dla młodzieży?
 • Jakie są najczęstsze błędy w amatorskich materiałach publikowanych w sieci np. w przypadku filmów?
 • Jakie zasoby sprzętowe i oprogramowanie będą potrzebne do wykonania materiału promocyjnego na temat wybranego bohatera?

-        etap prezentacji/publikacji:

 • Czy opracowany materiał nie będzie naruszał praw autorskich?
 • Gdzie i na jakich licencjach można udostępnić opracowany materiał?

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Grupy omawiają listę działań, które należy uwzględnić przy tworzeniu planowanego materiału popularyzującego wiedzę o wybranym bohaterze.

 

Zadanie 4

Wykonanie przez każdą z grup materiału popularyzującego wiedzę o wybranym bohaterze (np. filmik, wywiad, wirtualna wycieczka) i opublikowanie go w sieci.

Instrukcja:

-        Działajcie wg przygotowanego we wcześniejszym zadaniu planu.

-        Pamiętajcie, że przygotowany materiał ma zachęcić waszych rówieśników do poznania wybranej przez was postaci - ma ich zainspirować. Warto by był krótki, treściwy, ciekawy.

-        Praktyczne wskazówki pomocne w przygotowaniu wywiadów, prezentacji, filmików i wirtualnych wycieczek, znajdziecie m.in. w poniższych publikacjach:

 http://www.rowerempogorach.pl/gpx_kml.php

-        Wykonane prace zamieście na wybranych portalach internetowych. Pamiętajcie o przestrzeganiu prawa (ochrona praw autorskich i wizerunku, rodzaj licencji).

 • Czym są licencje Creative Commons?

https://www.youtube.com/watch?v=ouQowkWRlmA

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Prezentacja na forum grupy opracowanych materiałów.

Forma prezentacji materiałów finalnych przygotowanych przez uczniów:

Zamieszczenie przygotowanych materiałów na wybranym serwisie internetowym.

 

Efekty projektu:

-        wykonanie materiału promocyjnego o wybranych bohaterach,

-        poszerzenie wiedzy na temat osób zasłużonych dla swojego regionu,

-        udoskonalenie umiejętności budowania krótkiej wypowiedzi dla mediów,

-        zdobycie umiejętności przygotowania wywiadu, filmiku, wirtualnej wycieczki,

-        zdobycie umiejętności korzystania z wybranych programów do zapisu i edycji: audio, video, śladów gps,

-        zdobycie wiedzy na temat licencji na jakich można publikować w sieci,

-        zwiększenie umiejętności pozyskiwania, analizy i selekcji informacji,

-        udoskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Formy oceny pracy uczniów zastosowane w projekcie:

Ocena pracy uczniów następowała będzie w trakcie wykonywania poszczególnych czynności, po wykonaniu poszczególnych zadań oraz po zaprezentowaniu projektu finalnego. W zależności od etapu prac przybierała będzie różne formy np.: komentarza, potwierdzenia, zaprzeczenia. Oprócz nauczyciela, swoje zdanie będą wypowiadać również uczniowie.  

Ocena odnosić się będzie m.in. do:

-        Aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

-        Pomysłowości w rozwiązywaniu trudności.

-        Efektu końcowego wykonanych prac i sposobu ich prezentacji.

 

Źródła (wykorzystane materiały):

-        Wywiad radiowy, http://www.alertmedia.pl/baza_wiedzy,wywiad_radiowy,54,2.html

-        Setka – krótkie oświadczenie do kamery,

http://www.alertmedia.pl/baza_wiedzy,setka___krotkie_oswiadczenie_do_kamery,46,0.html

-        Jak przygotować się do wywiadu, http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/jak_przygotowac_sie_do_wywiadu_0.pdf

-        Twoja dobra prezentacja do webinaru (wiele uniwersalnych zasad przydatnych przy tworzeniu wszelkich materiałów wizualnych), http://www.webcomm.eu/twoja-dobra-prezentacja-do-webinaru-porady-do-wykorzystania/

-        Kręcimy filmy, http://www.ceo.org.pl/pl/filmoteka/news/krecimy-filmy-krok-po-kroku

-        Co kryje ślad GPS? Jakie dane zawierają pliki GPX i KML?

http://www.rowerempogorach.pl/gpx_kml.php

-        Czym są licencje Creative Commons? https://www.youtube.com/watch?v=ouQowkWRlmAzdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn