Cele operacyjne projektu:

Uczeń:

-         wie czym są miejsca pamięci,

-        wie, jakie miejsca pamięci są w Nowym Sączu,

-        wie, jakie technologie informacyjno-komunikacyjne można wykorzystać do promocji w sieci,

-        wie, na jakie aspekty prawne należy zwrócić uwagę przygotowując materiał do publikacji w sieci, 

-        zna zasady rządzące marketingowym przekazem informacji, 

-        zna kolejne etapy tworzenia wybranego przez siebie materiału popularyzującego wiedzę o wybranych miejscach pamięci, 

-        zna  wybrane programy umożliwiające stworzenie wirtualnego spaceru/przewodnika,

-        potrafi wyjaśnić znaczenie miejsc pamięci w przestrzeni miejskiej i celowość ich promocji,

-        potrafi dobrać właściwą metodę popularyzacji wiedzy o miejscach pamięci i ich znaczeniu (np. wirtualny spacer, gra miejska, kody QR),

-        potrafi przygotować materiał promocyjny korzystając z dostępnych narzędzi i oprogramowania (np. Google Maps, GPS Track Editor, QR Droid),

-        potrafi dokonywać analizy i selekcji informacji,

-        potrafi planować pracę i współdziałać w rozwiązywaniu problemów.

Problemy szczegółowe (badawcze) do tematu projektu:

-        Czym są miejsca pamięci?

-        Dlaczego powinniśmy poznawać miejsca pamięci?

-        Jak wykorzystać dostępne technologie by promować wśród młodzieży miejsca pamięci?

-        Jakie cechy pod względem promocyjnym powinien mieć dobrze przygotowany materiał popularyzujący wiedzę o sądeckich miejscach pamięci?

-        Jakimi zasobami (umiejętności, sprzęt, oprogramowanie) musimy dysponować by stworzyć materiał popularyzujący (np. wirtualny spacer) wiedzę o miejscach pamięci i zachęcający do ich poznania?

-        Jakie będą kolejne etapy przygotowania materiału popularyzującego sądeckie miejsca pamięci?

-        Na jakie aspekty prawne należy zwrócić uwagę przy publikowaniu materiałów w sieci?

-        Gdzie publikować wypracowane materiały by dotarły do największej grupy odbiorców?

Czas realizacji projektu: 12 godzin

Metody nauczania: strategia PBL (nauczanie przez problem)

 

 


 

Zadanie 1: 

Wyjaśnienie terminu miejsca pamięci i znaczenia jakie odgrywają w przestrzeni lokalnej.

Instrukcja:

Przedstawcie w formie graficznej skojarzenia z terminem miejsce pamięci uwzględniając następujące zagadnienia:

-        Czym jest miejsce pamięci?

-        Dlaczego miejsca pamięci są potrzebne?

-        Przykłady sądeckich miejsc pamięci.

-        Jakie ogólnodostępne narzędzia można wykorzystać, aby zaktywizować społeczność lokalną do poznawania miejsc pamięci?

Odpowiedź na wyżej postawione zagadnienia przedstawcie w formie graficznej wzorowanej na mapie myśli tzn. od hasła głównego (Miejsca pamięci) odchodzą linie/gałęzie główne z pytaniami pomocniczymi prowadzącymi do wskazanych przez was hasłowo odpowiedzi/ przykładów. Od nich mogą odchodzić kolejne linie/gałęzie. Zasada „od ogółu do szczegółu”.

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Każda z grup prezentuje plakat ze swoją mapą myśli i przylepia ją do ściany.

Zadanie 2:

Opracowanie przez każdą grupę koncepcji przedstawienia wybranych miejsc pamięci z wykorzystaniem dostępnych technologii w sposób zachęcający do ich poznawania.

Instrukcja:

-        Przemyślcie wg jakich kryteriów można pogrupować miejsca pamięci w Nowym Sączu.

-        Wybierzcie miejsca pamięci, które chcielibyście przybliżyć waszym rówieśnikom/lokalnej społeczności.

-        Wybierzcie technologię za pomocą której można w atrakcyjny sposób przedstawić wybrane przez was miejsca pamięci. Pamiętajcie aby wybrane przez was narzędzie zachęcało do aktywności, wyjścia w teren, poznania miejsca i poszerzania wiedzy o nim.  

-        Przygotujcie wypowiedź (max. 3 min.) zbudowaną na zasadzie „setki” (krótkiego oświadczenia do kamery, radia), w której przekonacie rówieśników do waszego pomysłu na popularyzację wiedzy o wybranych miejscach.


-        Przygotowując wypowiedź skorzystajcie ze wskazówek zawartych w publikacji:

http://www.alertmedia.pl/baza_wiedzy,setka___krotkie_oswiadczenie_do_kamery,46,0.html

-        Pytania, na które warto odpowiedzieć przygotowując wypowiedź:

 • Czego dotyczą wybrane przez was miejsca pamięci?
 • W jaki sposób wybrana przez was technologia zachęci do ich poznawania? Dlaczego właśnie taką formę wybraliście?
 • Dlaczego warto te miejsca poznać? Co ich poznanie da waszym rówieśnikom/lokalnemu środowisku?
 • Co wam da udział w projekcie?
 • Jakie możliwości rozwoju (rozbudowy) będzie miał wasz projekt?
 • Co będzie najtrudniejsze w waszym projekcie?

-        Przedstawcie przygotowaną wypowiedź na forum grupy (symulacja „setki”).

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Poszczególne zespoły prezentują swoje pomysły na forum grupy (symulacja wypowiedzi dla radia lub telewizji). Po zaprezentowaniu członkowie innych zespołów mogą zadawać pytania, zgłaszać swoje propozycje i uwagi.

 

Zadanie 3:

Opracowanie planu działań służących przygotowaniu atrakcyjnego dla rówieśników materiału popularyzującego wiedzę o wybranym miejscu pamięci.

 

Instrukcja

Opracujcie listę kolejnych kroków (czynności, zadań) w efekcie których powstanie materiał popularyzujący wiedzę o wybranym miejscu pamięci. Pracujecie w zespołach 2-3 osobowych, stąd podzielcie się zadaniami i zaplanujcie czas ich realizacji. Uwzględnijcie pomysły i możliwości każdego z was.

Planując zadania uwzględnijcie (w zależności od potrzeb):

-        etap zbierania informacji:

 • Jakie są dostępne w sieci materiały źródłowe i opracowania?
 • Czy zebrane treści poddane zostały właściwej analizie, selekcji i syntezie?

-        etap wykonywania materiału promocyjnego:

 • Co warto wyeksponować prezentując wybrane miejsca pamięci?
 • Co nowego będzie wnosił przygotowany przez nas materiał?
 • Czy forma przygotowanego materiału będzie atrakcyjna dla młodzieży/społeczności lokalnej?
 • Jakie umiejętności, zasoby sprzętowe i oprogramowanie będą nam potrzebne?

-        etap prezentacji/publikacji:

 • Czy opracowany materiał nie będzie naruszał praw autorskich?
 • Gdzie i na jakich licencjach można udostępnić opracowany materiał?

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Grupy omawiają listę działań, które należy uwzględnić przy tworzeniu planowanego materiału popularyzującego wiedzę o wybranych miejscach pamięci.

Zadanie 4

Wykonanie przez każdą z grup materiału popularyzującego wiedzę o wybranych miejscach pamięci (np. wirtualny spacer, gra miejska, kody QR) i opublikowanie go w sieci.

Instrukcja:

-        Działajcie wg przygotowanego we wcześniejszym zadaniu planu.

-        Wykonując np. wirtualny spacer/przewodnik, nie wyznaczajcie od razu na mapie całej trasy. Po zapoznaniu się z interfejsem programu do wyznaczania trasy i przeanalizowaniu jego możliwości, wyznaczcie pierwsze dwa punkty i przedstawcie je na mapie w możliwie najatrakcyjniejszy sposób - oprócz opisu np. odnośniki do zdjęć, filmów, poezji itp. Zamieście tak dopracowany ślad z 2 punktami na wybranych serwisach z mapami. Zobaczycie wtedy czy wasz pomysł się sprawdza, jakie są ograniczenia, co najlepiej się prezentuje. Pozwoli to uniknąć błędów przy wyznaczaniu kolejnych punktów trasy, a z drugiej strony jak najlepiej wykorzystać możliwości stosowanego narzędzia.

-        Wskazówki pomocne w przygotowaniu interaktywnych map w poniższych publikacjach:

 • Co kryje ślad GPS? Jakie dane zawierają pliki GPX i KML?

 http://www.rowerempogorach.pl/gpx_kml.php

 • Moje Mapy – Tworzenie mapy

https://support.google.com/mymaps/topic/3024924?hl=pl

-        Wykonane prace zamieście na wybranych portalach internetowych. Pamiętajcie o przestrzeganiu prawa (ochrona praw autorskich i wizerunku, rodzaj licencji).

 • Czym są licencje Creative Commons?

https://www.youtube.com/watch?v=ouQowkWRlmA

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Prezentacja na forum grupy opracowanych materiałów.  Prezentacja materiału całościowego poprzedzona jest prezentacją cząstkową np. po wykonaniu 2 pierwszych punktów na mapie.

Forma prezentacji materiałów finalnych przygotowanych przez uczniów:

Zamieszczenie przygotowanych materiałów na wybranym serwisie internetowym.

Efekty projektu:

-        wykonanie materiału popularyzującego wiedzę o wybranych miejscach pamięci i zachęcającego do ich poznania,

-        poszerzenie wiedzy na temat historii swojego regionu,

-        udoskonalenie umiejętności budowania krótkiej wypowiedzi dla mediów,

-        zdobycie umiejętności korzystania z wybranych programów do zapisu i edycji śladów gps,

-        zdobycie umiejętności tworzenia interaktywnych map wykorzystywanych np. do spacerów tematycznych, gier miejskich,

-        zdobycie wiedzy na temat licencji na jakich można publikować w sieci,

-        zwiększenie umiejętności pozyskiwania, analizy i selekcji informacji,

-        udoskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Formy oceny pracy uczniów zastosowane w projekcie:

Ocena pracy uczniów następowała będzie w trakcie wykonywania poszczególnych czynności, po wykonaniu poszczególnych zadań oraz po zaprezentowaniu projektu finalnego. W zależności od etapu prac przybierała będzie różne formy np.: komentarza, potwierdzenia, zaprzeczenia. Oprócz nauczyciela, swoje zdanie będą wypowiadać również uczniowie.  

Ocena odnosić się będzie m.in. do:

-        Aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

-        Pomysłowości w rozwiązywaniu trudności.

-        Efektu końcowego wykonanych prac i sposobu ich prezentacji.

 

Źródła (Wykorzystane materiały):

-        Wywiad radiowy, http://www.alertmedia.pl/baza_wiedzy,wywiad_radiowy,54,2.html

-        Setka - krótkie oświadczenie do kamery,

http://www.alertmedia.pl/baza_wiedzy,setka___krotkie_oswiadczenie_do_kamery,46,0.html

-        Co kryje ślad GPS? Jakie dane zawierają pliki GPX i KML?

http://www.rowerempogorach.pl/gpx_kml.php

-        Moje Mapy – Tworzenie mapy,

https://support.google.com/mymaps/topic/3024924?hl=pl

-        Wszystko o kodach QR, http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2011/06/wszystko-o-kodach-qr.aspx

-        Czym są licencje Creative Commons?

https://www.youtube.com/watch?v=ouQowkWRlmA

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/