Cele operacyjne projektu:

Uczeń:

-         wie czym są miejsca pamięci,

-        wie, jakie miejsca pamięci są w Nowym Sączu,

-        wie, jakie technologie informacyjno-komunikacyjne można wykorzystać do promocji w sieci,

-        wie, na jakie aspekty prawne należy zwrócić uwagę przygotowując materiał do publikacji w sieci, 

-        zna zasady rządzące marketingowym przekazem informacji, 

-        zna kolejne etapy tworzenia wybranego przez siebie materiału popularyzującego wiedzę o wybranych miejscach pamięci, 

-        zna  wybrane programy umożliwiające stworzenie wirtualnego spaceru/przewodnika,

-        potrafi wyjaśnić znaczenie miejsc pamięci w przestrzeni miejskiej i celowość ich promocji,

-        potrafi dobrać właściwą metodę popularyzacji wiedzy o miejscach pamięci i ich znaczeniu (np. wirtualny spacer, gra miejska, kody QR),

-        potrafi przygotować materiał promocyjny korzystając z dostępnych narzędzi i oprogramowania (np. Google Maps, GPS Track Editor, QR Droid),

-        potrafi dokonywać analizy i selekcji informacji,

-        potrafi planować pracę i współdziałać w rozwiązywaniu problemów.

Problemy szczegółowe (badawcze) do tematu projektu:

-        Czym są miejsca pamięci?

-        Dlaczego powinniśmy poznawać miejsca pamięci?

-        Jak wykorzystać dostępne technologie by promować wśród młodzieży miejsca pamięci?

-        Jakie cechy pod względem promocyjnym powinien mieć dobrze przygotowany materiał popularyzujący wiedzę o sądeckich miejscach pamięci?

-        Jakimi zasobami (umiejętności, sprzęt, oprogramowanie) musimy dysponować by stworzyć materiał popularyzujący (np. wirtualny spacer) wiedzę o miejscach pamięci i zachęcający do ich poznania?

-        Jakie będą kolejne etapy przygotowania materiału popularyzującego sądeckie miejsca pamięci?

-        Na jakie aspekty prawne należy zwrócić uwagę przy publikowaniu materiałów w sieci?

-        Gdzie publikować wypracowane materiały by dotarły do największej grupy odbiorców?

Czas realizacji projektu: 12 godzin

Metody nauczania: strategia PBL (nauczanie przez problem)

 

 


 

Zadanie 1: 

Wyjaśnienie terminu miejsca pamięci i znaczenia jakie odgrywają w przestrzeni lokalnej.

Instrukcja:

Przedstawcie w formie graficznej skojarzenia z terminem miejsce pamięci uwzględniając następujące zagadnienia:

-        Czym jest miejsce pamięci?

-        Dlaczego miejsca pamięci są potrzebne?

-        Przykłady sądeckich miejsc pamięci.

-        Jakie ogólnodostępne narzędzia można wykorzystać, aby zaktywizować społeczność lokalną do poznawania miejsc pamięci?

Odpowiedź na wyżej postawione zagadnienia przedstawcie w formie graficznej wzorowanej na mapie myśli tzn. od hasła głównego (Miejsca pamięci) odchodzą linie/gałęzie główne z pytaniami pomocniczymi prowadzącymi do wskazanych przez was hasłowo odpowiedzi/ przykładów. Od nich mogą odchodzić kolejne linie/gałęzie. Zasada „od ogółu do szczegółu”.

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Każda z grup prezentuje plakat ze swoją mapą myśli i przylepia ją do ściany.

Zadanie 2:

Opracowanie przez każdą grupę koncepcji przedstawienia wybranych miejsc pamięci z wykorzystaniem dostępnych technologii w sposób zachęcający do ich poznawania.

Instrukcja:

-        Przemyślcie wg jakich kryteriów można pogrupować miejsca pamięci w Nowym Sączu.

-        Wybierzcie miejsca pamięci, które chcielibyście przybliżyć waszym rówieśnikom/lokalnej społeczności.

-        Wybierzcie technologię za pomocą której można w atrakcyjny sposób przedstawić wybrane przez was miejsca pamięci. Pamiętajcie aby wybrane przez was narzędzie zachęcało do aktywności, wyjścia w teren, poznania miejsca i poszerzania wiedzy o nim.  

-        Przygotujcie wypowiedź (max. 3 min.) zbudowaną na zasadzie „setki” (krótkiego oświadczenia do kamery, radia), w której przekonacie rówieśników do waszego pomysłu na popularyzację wiedzy o wybranych miejscach.


-        Przygotowując wypowiedź skorzystajcie ze wskazówek zawartych w publikacji:

http://www.alertmedia.pl/baza_wiedzy,setka___krotkie_oswiadczenie_do_kamery,46,0.html

-        Pytania, na które warto odpowiedzieć przygotowując wypowiedź:

 • Czego dotyczą wybrane przez was miejsca pamięci?
 • W jaki sposób wybrana przez was technologia zachęci do ich poznawania? Dlaczego właśnie taką formę wybraliście?
 • Dlaczego warto te miejsca poznać? Co ich poznanie da waszym rówieśnikom/lokalnemu środowisku?
 • Co wam da udział w projekcie?
 • Jakie możliwości rozwoju (rozbudowy) będzie miał wasz projekt?
 • Co będzie najtrudniejsze w waszym projekcie?

-        Przedstawcie przygotowaną wypowiedź na forum grupy (symulacja „setki”).

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Poszczególne zespoły prezentują swoje pomysły na forum grupy (symulacja wypowiedzi dla radia lub telewizji). Po zaprezentowaniu członkowie innych zespołów mogą zadawać pytania, zgłaszać swoje propozycje i uwagi.

 

Zadanie 3:

Opracowanie planu działań służących przygotowaniu atrakcyjnego dla rówieśników materiału popularyzującego wiedzę o wybranym miejscu pamięci.

 

Instrukcja

Opracujcie listę kolejnych kroków (czynności, zadań) w efekcie których powstanie materiał popularyzujący wiedzę o wybranym miejscu pamięci. Pracujecie w zespołach 2-3 osobowych, stąd podzielcie się zadaniami i zaplanujcie czas ich realizacji. Uwzględnijcie pomysły i możliwości każdego z was.

Planując zadania uwzględnijcie (w zależności od potrzeb):

-        etap zbierania informacji:

 • Jakie są dostępne w sieci materiały źródłowe i opracowania?
 • Czy zebrane treści poddane zostały właściwej analizie, selekcji i syntezie?

-        etap wykonywania materiału promocyjnego:

 • Co warto wyeksponować prezentując wybrane miejsca pamięci?
 • Co nowego będzie wnosił przygotowany przez nas materiał?
 • Czy forma przygotowanego materiału będzie atrakcyjna dla młodzieży/społeczności lokalnej?
 • Jakie umiejętności, zasoby sprzętowe i oprogramowanie będą nam potrzebne?

-        etap prezentacji/publikacji:

 • Czy opracowany materiał nie będzie naruszał praw autorskich?
 • Gdzie i na jakich licencjach można udostępnić opracowany materiał?

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Grupy omawiają listę działań, które należy uwzględnić przy tworzeniu planowanego materiału popularyzującego wiedzę o wybranych miejscach pamięci.

Zadanie 4

Wykonanie przez każdą z grup materiału popularyzującego wiedzę o wybranych miejscach pamięci (np. wirtualny spacer, gra miejska, kody QR) i opublikowanie go w sieci.

Instrukcja:

-        Działajcie wg przygotowanego we wcześniejszym zadaniu planu.

-        Wykonując np. wirtualny spacer/przewodnik, nie wyznaczajcie od razu na mapie całej trasy. Po zapoznaniu się z interfejsem programu do wyznaczania trasy i przeanalizowaniu jego możliwości, wyznaczcie pierwsze dwa punkty i przedstawcie je na mapie w możliwie najatrakcyjniejszy sposób - oprócz opisu np. odnośniki do zdjęć, filmów, poezji itp. Zamieście tak dopracowany ślad z 2 punktami na wybranych serwisach z mapami. Zobaczycie wtedy czy wasz pomysł się sprawdza, jakie są ograniczenia, co najlepiej się prezentuje. Pozwoli to uniknąć błędów przy wyznaczaniu kolejnych punktów trasy, a z drugiej strony jak najlepiej wykorzystać możliwości stosowanego narzędzia.

-        Wskazówki pomocne w przygotowaniu interaktywnych map w poniższych publikacjach:

 • Co kryje ślad GPS? Jakie dane zawierają pliki GPX i KML?

 http://www.rowerempogorach.pl/gpx_kml.php

 • Moje Mapy – Tworzenie mapy

https://support.google.com/mymaps/topic/3024924?hl=pl

-        Wykonane prace zamieście na wybranych portalach internetowych. Pamiętajcie o przestrzeganiu prawa (ochrona praw autorskich i wizerunku, rodzaj licencji).

 • Czym są licencje Creative Commons?

https://www.youtube.com/watch?v=ouQowkWRlmA

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

Proponowana forma prezentacji materiałów przygotowanych przez uczniów:

Prezentacja na forum grupy opracowanych materiałów.  Prezentacja materiału całościowego poprzedzona jest prezentacją cząstkową np. po wykonaniu 2 pierwszych punktów na mapie.

Forma prezentacji materiałów finalnych przygotowanych przez uczniów:

Zamieszczenie przygotowanych materiałów na wybranym serwisie internetowym.

Efekty projektu:

-        wykonanie materiału popularyzującego wiedzę o wybranych miejscach pamięci i zachęcającego do ich poznania,

-        poszerzenie wiedzy na temat historii swojego regionu,

-        udoskonalenie umiejętności budowania krótkiej wypowiedzi dla mediów,

-        zdobycie umiejętności korzystania z wybranych programów do zapisu i edycji śladów gps,

-        zdobycie umiejętności tworzenia interaktywnych map wykorzystywanych np. do spacerów tematycznych, gier miejskich,

-        zdobycie wiedzy na temat licencji na jakich można publikować w sieci,

-        zwiększenie umiejętności pozyskiwania, analizy i selekcji informacji,

-        udoskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Formy oceny pracy uczniów zastosowane w projekcie:

Ocena pracy uczniów następowała będzie w trakcie wykonywania poszczególnych czynności, po wykonaniu poszczególnych zadań oraz po zaprezentowaniu projektu finalnego. W zależności od etapu prac przybierała będzie różne formy np.: komentarza, potwierdzenia, zaprzeczenia. Oprócz nauczyciela, swoje zdanie będą wypowiadać również uczniowie.  

Ocena odnosić się będzie m.in. do:

-        Aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

-        Pomysłowości w rozwiązywaniu trudności.

-        Efektu końcowego wykonanych prac i sposobu ich prezentacji.

 

Źródła (Wykorzystane materiały):

-        Wywiad radiowy, http://www.alertmedia.pl/baza_wiedzy,wywiad_radiowy,54,2.html

-        Setka - krótkie oświadczenie do kamery,

http://www.alertmedia.pl/baza_wiedzy,setka___krotkie_oswiadczenie_do_kamery,46,0.html

-        Co kryje ślad GPS? Jakie dane zawierają pliki GPX i KML?

http://www.rowerempogorach.pl/gpx_kml.php

-        Moje Mapy – Tworzenie mapy,

https://support.google.com/mymaps/topic/3024924?hl=pl

-        Wszystko o kodach QR, http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2011/06/wszystko-o-kodach-qr.aspx

-        Czym są licencje Creative Commons?

https://www.youtube.com/watch?v=ouQowkWRlmA

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn