Cele lekcji

Uczeń:

-        wie gdzie szukać informacji o publikacjach na temat danej postaci,

-        korzystając z wyszukiwarek umie dotrzeć do wybranych publikacji lub określić miejsce jej przechowywania,

-        potrafi dokonać podstawowej krytyki źródła.

Metody i formy pracy: pogadanka, ćwiczenia praktyczne – wyszukiwanie w katalogach zbiorów bibliotek, analiza tekstów; praca grupowa jednolita.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie

Zwrócenie uwagi, że wobec rozwoju technologii informacyjnych mamy dostęp do wielu źródeł informacji o różnej wartości. Stąd ważna jest umiejętność ich wyszukiwania oraz selekcji. Gdy poszukujemy informacji o wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat, wiele ciekawych publikacji jest tylko w wersji papierowej, a część zostało zdigitalizowanych. Jeśli chcemy poznać jakiś temat np. związany z działalnośćią niepodległościową wybranych postaci, musimy dotrzeć do rzetelnie opracowanych już informacji, by powiększyć swoją wiedzę, a w przypadku pracy badawczej, na daremnie nie odkrywać rzeczy już odkrytych.  

Zadanie 1

Zapoznaje się z interfejsem, zasobami i możliwościami wyszukiwania poniższych serwisów (praca w grupach):

NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych, umożliwiający wyszukanie potrzebnego tytułu i  sprawdenie, które biblioteki go udostępniają. http://katalog.nukat.edu.pl/search/advanced?theme=nukat

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) - umożliwia przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek cyfrowych, https://fbc.pionier.net.pl/.

Bibliografia Małopolski, https://bibliografia.malopolska.pl/

Sądecka Biblioteka Cyfrowa - umożliwia przeglądanie regionalnych publikacji w wersji cyfrowej, dzięki wcześniejszemu ich zdigitalizowaniu. Szczególnie cenne są tu np. Roczniki Sądeckie, Almanach Sądecki oraz inne czasopisma i książki dotyczące regionu. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/sresults?action=SearchSimilarAction&eid=257.

Sądecka Biblioteka Cyfrowa udostępnia również zdigitalizowany katalog zbiorów regionalnych Sandecjana i inne bibliografie dotyczące regionu. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/sresults?action=SearchSimilarAction&eid=257.

Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. Katalog księgozbioru, http://nowysacz-sbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=194&new=1,

Zadanie 2

Wyszukanie informacji na temat wybranych działaczy Solidarności.

Instrukcja

-        Podział na grupy 2-, 3-osobowe

-        Każda grupa wyszukuje informacji na temat tej samej osoby, aby móc porównać wyniki.

-        W pierwszej kolejności młodzież korzysta z przeglądarki google, a następnie z katalogów bibliotek i zestawień bibliograficznych omówionych we wcześniejszym ćwiczeniu.

-        Tytuły i odsyłacze do znalezionych publikacji młodzież zapisuje w dokumencie tekstowym.

Podsumowanie

-        Dzięki korzystaniu z internetowych katalogów bibliotek oraz zdigitalizowanych zestawień bibliograficznyc,h uzyskujemy informacje o publikacjach w tym ciekawych wywiadach, znajdujących się w prasie lokalnej, których nie znajdują popularne wyszukiwarki internetowe.

-        Opracowując wybrany temat musimy zawsze rozpocząć od kwerendy dostępnych publikacji.

 zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn