Cele lekcji

Uczeń:

-        wie gdzie szukać informacji o publikacjach na temat danej postaci,

-        korzystając z wyszukiwarek umie dotrzeć do wybranych publikacji lub określić miejsce jej przechowywania,

-        potrafi dokonać podstawowej krytyki źródła.

Metody i formy pracy: pogadanka, ćwiczenia praktyczne – wyszukiwanie w katalogach zbiorów bibliotek, analiza tekstów; praca grupowa jednolita.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie

Zwrócenie uwagi, że wobec rozwoju technologii informacyjnych mamy dostęp do wielu źródeł informacji o różnej wartości. Stąd ważna jest umiejętność ich wyszukiwania oraz selekcji. Gdy poszukujemy informacji o wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat, wiele ciekawych publikacji jest tylko w wersji papierowej, a część zostało zdigitalizowanych. Jeśli chcemy poznać jakiś temat np. związany z działalnośćią niepodległościową wybranych postaci, musimy dotrzeć do rzetelnie opracowanych już informacji, by powiększyć swoją wiedzę, a w przypadku pracy badawczej, na daremnie nie odkrywać rzeczy już odkrytych.  

Zadanie 1

Zapoznaje się z interfejsem, zasobami i możliwościami wyszukiwania poniższych serwisów (praca w grupach):

NUKAT - centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych, umożliwiający wyszukanie potrzebnego tytułu i  sprawdenie, które biblioteki go udostępniają. http://katalog.nukat.edu.pl/search/advanced?theme=nukat

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) - umożliwia przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek cyfrowych, https://fbc.pionier.net.pl/.

Bibliografia Małopolski, https://bibliografia.malopolska.pl/

Sądecka Biblioteka Cyfrowa - umożliwia przeglądanie regionalnych publikacji w wersji cyfrowej, dzięki wcześniejszemu ich zdigitalizowaniu. Szczególnie cenne są tu np. Roczniki Sądeckie, Almanach Sądecki oraz inne czasopisma i książki dotyczące regionu. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/sresults?action=SearchSimilarAction&eid=257.

Sądecka Biblioteka Cyfrowa udostępnia również zdigitalizowany katalog zbiorów regionalnych Sandecjana i inne bibliografie dotyczące regionu. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/sresults?action=SearchSimilarAction&eid=257.

Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. Katalog księgozbioru, http://nowysacz-sbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=194&new=1,

Zadanie 2

Wyszukanie informacji na temat wybranych działaczy Solidarności.

Instrukcja

-        Podział na grupy 2-, 3-osobowe

-        Każda grupa wyszukuje informacji na temat tej samej osoby, aby móc porównać wyniki.

-        W pierwszej kolejności młodzież korzysta z przeglądarki google, a następnie z katalogów bibliotek i zestawień bibliograficznych omówionych we wcześniejszym ćwiczeniu.

-        Tytuły i odsyłacze do znalezionych publikacji młodzież zapisuje w dokumencie tekstowym.

Podsumowanie

-        Dzięki korzystaniu z internetowych katalogów bibliotek oraz zdigitalizowanych zestawień bibliograficznyc,h uzyskujemy informacje o publikacjach w tym ciekawych wywiadach, znajdujących się w prasie lokalnej, których nie znajdują popularne wyszukiwarki internetowe.

-        Opracowując wybrany temat musimy zawsze rozpocząć od kwerendy dostępnych publikacji.