Cele lekcji

Uczeń:

-        umie zdefiniować czym jest patriotyzm; wymienia przykłady postaw patriotycznych,

-        umie wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych,

-        na podstawie analizy postaci zaangażowanych w walkę o wolność, potrafi wskazać podobieństwa w przyczynach i motywach ich postawach patriotycznych.

-        ma świadomość, że wpływ na kształtowanie patriotyzmu ma: wychowanie, własna świadomość (samowychowanie), wrażliwość, wola, świadomie podejmowane decyzje.

Metody i formy pracy: pogadanka, dyskusja, zdania niedokończone, mapa myśli; praca indywidualna, praca w grupach

Przebieg zajęć

Wprowadzenie

Młodzież na zasadzie wolnych skojarzeń dokańcza zdanie: Patriotyzm to…

Uporządkowanie wypowiedzi uczniów. Sformułowanie definicji encyklopedycznej:

Patriotyzm - postawa umiłowania, szacunku i odpowiedzialności za ojczyznę, przejawiająca się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste (w razie potrzeby obrona, nawet za cenę życia), poszanowaniem obowiązujących praw, symboli narodowych, pielęgnowaniem tradycji, kultury, języka.

Zadanie

Przedstawienie za pomocą mapy myśli czynników, które mają wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych, popartych przykładami z życia wybranego bohatera.

Instrukcja

  1. Podział młodzieży na 3-, 4-osobowe grupy. Każda z grup będzie tworzyć swoja mapę myśli na ten sam podany w zadaniu temat, ale podpierać go będzie przykładami z życia wybranego przez siebie bohatera.
  2. Na środku dużej kartki wpisujemy hasło tytułowe: Czynniki kształtujące patriotyzm?
  3. Od tytułu odchodzą linie (gałęzie) główne, na których można umieścić kluczowe wg nas czynniki, z których wynika postawa patriotyczna np. wychowanie, świadomość historii, własne przemyślenia, doświadczenia, świadomy wybór, wrażliwość.
  4. Od linii głównych odchodzą linie pomocnicze, na których umieszczamy konkretne przykłady zachowań, działań czy postaw, wybranego przez grupę bohatera.

Uwagi do realizacji

-        Unikamy pełnych zdań, które zastępujemy hasłami, uproszczonymi obrazkami, symbolami.

-        Stosujemy zróżnicowaną grubość linii i wielkość liter w zależności od ważności danego hasła.

-        Im lepiej rozplanowana i czytelna mapa tym łatwiej zapamiętać i zrozumieć omawiany problem

Podsumowanie

Młodzież prezentuje swoje mapy myśli. Po zaprezentowaniu warto zwrócić uwagę na cechy wspólne, które kształtowały patriotyzm przedstawianych postaci (np. wpływ domu, pamięć o przodkach, wiara) i ewentualne odrębności.

Poddania dyskusji wymaga fakt, że wiele oprawców Polaków, miało również piękne tradycje w swoich rodzinach i otrzymało rzetelne wychowanie. Należy wyciągnąć z tego wnioski, że patriotyzm jest złożonym pojęciem i jeśli którąś z jego części składowych zaniedbamy np. wrażliwość i krytyczne myślenie, łatwo może przerodzić się w nacjonalizm czy szowinizm.

 

 zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn