Cele lekcji

Uczeń:

-        potrafi omówić wydarzenia z życia bohatera i powiązać je z wydarzeniami w historii naszego kraju i miasta,

-        zna i rozumie pojęcia: Błękitna Armia, wojna polsko - bolszewicka, kułak, kontyngent, AK, roboty przymusowe, szarwarki, działalność konspiracyjna,

-        potrafi wymienić formy represji władz komunistycznych wobec obywateli,

-        zna ulubione miejsca Ireny Styczyńskiej na Sądecczyźnie,

-        potrafi przedstawić sytuację polityczną w Polsce po II wojnie światowej,

-        ocenia postępowanie okupantów i władz komunistycznych w stosunku do obywateli,

-        docenia wkład Ireny Styczyńskiej w pogłębianie wiedzy na temat historii małej Ojczyzny,

-        zainteresowanie uczniów dziedzictwem kulturowym małej Ojczyzny.

Metody i formy pracy: praca z tekstem, praca z mapą, prezentacja multimedialna, pogadanka, metoda projektu edukacyjnego, praca zbiorowa z całą klasą praca w grupach.

Planowany czas realizacji: 90 min.

 

Przebieg zajęć

Uczniowie zapoznają się z życiorysem Ireny Styczyńskiej na podstawie publikacji: Irena Styczyńska (9 VII 1943 – 11 XI 2007) – „Pierwsza Dama Nowego Sącza”.

Na tablicy w klasie widnieją napisy: Błękitna Armia, kułak, kontyngent, roboty przymusowe, AK, szarwarki, konspiracja. Nauczyciel wyjaśnia znaczenie tych pojęć.

Podział klasy na 4-osobowe grupy. Uczniowie sporządzają lapbook pt. "Spacer ulubionymi miejscami pani Ireny Styczyńskiej". Wybrane miejsca prezentowane w lapbooku: Bazylika św. Małgorzaty, Dom Gotycki, zamek królewski, klasztor Klarysek w Starym Sączu.   

Uwagi do realizacji

-        Należy zwrócić uwagę, aby młodzież przyszła właściwie przygotowana do zajęć tj. posiadała odpowiednie materiały do tworzenia lapbooka. Na pierwszych zajęciach po omówieniu postaci pani Ireny Styczyńskiej i miejsc, które były dla niej ważne, młodzież musi przeanalizować koncepcję swojego lapbooka. Ułatwi to przyniesienie odpowiednich materiałów na kolejne zajęcia związanych z wybranymi miejscami np. fotografie, ilustracje, mapy, własnoręcznie wykonane szkice i rysunki. 

-        W zależności od wieku uczniów lapbook może przybrać różne formy, „od bardzo prostych składanek do rozbudowanych teczek gromadzących informacje teoretyczne i własne prace ucznia”.

-        Ręczne wykonanie lapbooka rozwija wiele kompetencji, jest ciekawą propozycją uczenia się w sposób kreatywny. Dla pasjonatów IT istnieje możliwość wykonania wirtualnego lapbooka za pomocą dostępnych w sieci narzędzi np. Padlet, Wix.

Źródła (materiały zalecane do wykorzystania)

Kłapsa J., Ruśkiewicz G., i Gleń-Balicka B., Nowy Sącz: przewodnik po zabytkach, El-Druk, Nowy Sącz 2003.

Styczyńska I., Dziedzic-Totoń A., i Piprek W., Nowy Sącz: przewodnik po zabytkach: praca zbiorowa, Koło Przewodników Oddziału PTTk „Beskid”, Nowy Sącz 2004.

Sygański J., Nowy Sącz jego dzieje i pamiątki dziejowe, Wikiźródła, wolna biblioteka, 1892, https://pl.wikisource.org/wiki/Nowy_S%C4%85cz_jego_dzieje_i_pami%C4%85tki_dziejowe

Bazylika św. Małgorzaty:

Migrała L., i Droździk P., Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Goldruk, Nowy Sącz 2016.

Bazylika św. Małgorzaty, http://ziemiasadecka.info/nowy-sacz-w-iii-dni/i-dzien-w-miescie/bazylika-sw-malgorzaty/.

Parafia pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu - Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu, http://bazylika.org.pl/.

Wirtualny spacer po bazylice św. Małgorzaty, Spacerem.pl,  http://nowysacz.spacerem.pl/atrakcje/zabytki/fara/fara-oltarz.html.

Dom Gotycki:

Maszczak M.T., Dom Gotycki w Nowym Sączu. Przewodnik, Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz 2000, Wyd. 2.

Dom Gotycki w Nowym Sączu, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dom_Gotycki_w_Nowym_S%C4%85czu&oldid=51091868.  

Dom Gotycki. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, http://muzeum.sacz.pl/strony_filie/dom-gotycki/.

Zamek Królewski:

Kwieciński I., i Reguła R., Zamek Królewski w Nowym Sączu: Wspomnienia historyczne. Stan obecny. Plany odbudowy, Wydawnictwo V.I.D.I, Nowy Sącz 2001.

Zamek Królewski w Nowym Sączu, 2017, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Nowym_S%C4%85czu&oldid=50094191.

Klasztor Klarysek w Starym Sączu:

Dni Dziedzictwa. Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu, http://dnidziedzictwa.pl/klasztor-ss-klarysek-w-starym-saczu/.

Klasztor Klarysek w Starym Sączu, http://www.klaryski.sacz.pl/www.klaryski.stary.sacz.pl/pl.html.

Klasztor Sióstr Klarysek, Informacja turystyczna - Start Sącz, http://www.wstarymsaczu.pl/atrakcje/zabytki/klasztor-siostr-klarysek/.

Podsumowanie / prezentacja efektów

Każda grupa prezentuje swojego lapbooka na forum klasy. Po prezentacji poszczególne grupy mogą zadać pytania uczniom referującym przygotowany temat. 

Nauczyciel ocenia lapbooki grup zgodnie z przedstawionymi wcześniej kryteriami.

Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem, kompozycja, oryginalność wykonania, estetyka wykonania pracy, poprawność stylistyczna i ortograficzna; sposób omówienia lapbooka w trakcie prezentacji.

Lapbbooki mogą być również zaprezentowane na forum szkoły. Mogą być np. częścią wystawy poświęconej ciekawym miejscom Nowego Sącza i Sądecczyzny, zainspirowanej postacią pani Ireny Styczyńskiej. 


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn