Cele lekcji

Uczeń:

-        potrafi omówić wydarzenia z życia bohatera i powiązać je z wydarzeniami w historii naszego kraju i miasta,

-        zna i rozumie pojęcia: Błękitna Armia, wojna polsko - bolszewicka, kułak, kontyngent, AK, roboty przymusowe, szarwarki, działalność konspiracyjna,

-        potrafi wymienić formy represji władz komunistycznych wobec obywateli,

-        zna ulubione miejsca Ireny Styczyńskiej na Sądecczyźnie,

-        potrafi przedstawić sytuację polityczną w Polsce po II wojnie światowej,

-        ocenia postępowanie okupantów i władz komunistycznych w stosunku do obywateli,

-        docenia wkład Ireny Styczyńskiej w pogłębianie wiedzy na temat historii małej Ojczyzny,

-        zainteresowanie uczniów dziedzictwem kulturowym małej Ojczyzny.

Metody i formy pracy: praca z tekstem, praca z mapą, prezentacja multimedialna, pogadanka, metoda projektu edukacyjnego, praca zbiorowa z całą klasą praca w grupach.

Planowany czas realizacji: 90 min.

 

Przebieg zajęć

Uczniowie zapoznają się z życiorysem Ireny Styczyńskiej na podstawie publikacji: Irena Styczyńska (9 VII 1943 – 11 XI 2007) – „Pierwsza Dama Nowego Sącza”.

Na tablicy w klasie widnieją napisy: Błękitna Armia, kułak, kontyngent, roboty przymusowe, AK, szarwarki, konspiracja. Nauczyciel wyjaśnia znaczenie tych pojęć.

Podział klasy na 4-osobowe grupy. Uczniowie sporządzają lapbook pt. "Spacer ulubionymi miejscami pani Ireny Styczyńskiej". Wybrane miejsca prezentowane w lapbooku: Bazylika św. Małgorzaty, Dom Gotycki, zamek królewski, klasztor Klarysek w Starym Sączu.   

Uwagi do realizacji

-        Należy zwrócić uwagę, aby młodzież przyszła właściwie przygotowana do zajęć tj. posiadała odpowiednie materiały do tworzenia lapbooka. Na pierwszych zajęciach po omówieniu postaci pani Ireny Styczyńskiej i miejsc, które były dla niej ważne, młodzież musi przeanalizować koncepcję swojego lapbooka. Ułatwi to przyniesienie odpowiednich materiałów na kolejne zajęcia związanych z wybranymi miejscami np. fotografie, ilustracje, mapy, własnoręcznie wykonane szkice i rysunki. 

-        W zależności od wieku uczniów lapbook może przybrać różne formy, „od bardzo prostych składanek do rozbudowanych teczek gromadzących informacje teoretyczne i własne prace ucznia”.

-        Ręczne wykonanie lapbooka rozwija wiele kompetencji, jest ciekawą propozycją uczenia się w sposób kreatywny. Dla pasjonatów IT istnieje możliwość wykonania wirtualnego lapbooka za pomocą dostępnych w sieci narzędzi np. Padlet, Wix.

Źródła (materiały zalecane do wykorzystania)

Kłapsa J., Ruśkiewicz G., i Gleń-Balicka B., Nowy Sącz: przewodnik po zabytkach, El-Druk, Nowy Sącz 2003.

Styczyńska I., Dziedzic-Totoń A., i Piprek W., Nowy Sącz: przewodnik po zabytkach: praca zbiorowa, Koło Przewodników Oddziału PTTk „Beskid”, Nowy Sącz 2004.

Sygański J., Nowy Sącz jego dzieje i pamiątki dziejowe, Wikiźródła, wolna biblioteka, 1892, https://pl.wikisource.org/wiki/Nowy_S%C4%85cz_jego_dzieje_i_pami%C4%85tki_dziejowe

Bazylika św. Małgorzaty:

Migrała L., i Droździk P., Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Goldruk, Nowy Sącz 2016.

Bazylika św. Małgorzaty, http://ziemiasadecka.info/nowy-sacz-w-iii-dni/i-dzien-w-miescie/bazylika-sw-malgorzaty/.

Parafia pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu - Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu, http://bazylika.org.pl/.

Wirtualny spacer po bazylice św. Małgorzaty, Spacerem.pl,  http://nowysacz.spacerem.pl/atrakcje/zabytki/fara/fara-oltarz.html.

Dom Gotycki:

Maszczak M.T., Dom Gotycki w Nowym Sączu. Przewodnik, Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz 2000, Wyd. 2.

Dom Gotycki w Nowym Sączu, Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dom_Gotycki_w_Nowym_S%C4%85czu&oldid=51091868.  

Dom Gotycki. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, http://muzeum.sacz.pl/strony_filie/dom-gotycki/.

Zamek Królewski:

Kwieciński I., i Reguła R., Zamek Królewski w Nowym Sączu: Wspomnienia historyczne. Stan obecny. Plany odbudowy, Wydawnictwo V.I.D.I, Nowy Sącz 2001.

Zamek Królewski w Nowym Sączu, 2017, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Nowym_S%C4%85czu&oldid=50094191.

Klasztor Klarysek w Starym Sączu:

Dni Dziedzictwa. Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu, http://dnidziedzictwa.pl/klasztor-ss-klarysek-w-starym-saczu/.

Klasztor Klarysek w Starym Sączu, http://www.klaryski.sacz.pl/www.klaryski.stary.sacz.pl/pl.html.

Klasztor Sióstr Klarysek, Informacja turystyczna - Start Sącz, http://www.wstarymsaczu.pl/atrakcje/zabytki/klasztor-siostr-klarysek/.

Podsumowanie / prezentacja efektów

Każda grupa prezentuje swojego lapbooka na forum klasy. Po prezentacji poszczególne grupy mogą zadać pytania uczniom referującym przygotowany temat. 

Nauczyciel ocenia lapbooki grup zgodnie z przedstawionymi wcześniej kryteriami.

Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem, kompozycja, oryginalność wykonania, estetyka wykonania pracy, poprawność stylistyczna i ortograficzna; sposób omówienia lapbooka w trakcie prezentacji.

Lapbbooki mogą być również zaprezentowane na forum szkoły. Mogą być np. częścią wystawy poświęconej ciekawym miejscom Nowego Sącza i Sądecczyzny, zainspirowanej postacią pani Ireny Styczyńskiej.