Cele szczegółowe

Uczeń:

  • wymienia wybrane organizacje młodzieżowe na ziemi sądeckiej przed wybuchem I wojny światowej i działające współcześnie,
  • zna cele wybranych organizacji młodzieżowych,
  • potrafi uzasadnić, że aktywność młodzieży przed wojną w różnych organizacjach społeczno-kulturalnych była ważna dla odrodzenia się wolnej Polski,
  • dostrzega potrzebę podejmowania współcześnie różnych form aktywności służących rozwojowi siebie i regionu.

Metody i formy pracy: pogadanka, wyszukiwanie informacji w sieci, praca z tekstem, prezentacje zebranych informacji; praca indywidualna i grupowa.

Planowany czas realizacji: 45 min.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie.

Nauczyciel przypomina sytuację Polaków pod zaborami. Zwraca uwagę na represje w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym. Podkreśla, że wobec rusyfikacji w zaborze rosyjskim i germanizacji w zaborze pruskim, w Galicji istniały stosunkowo dobre warunki do rozwoju różnych instytucji społeczno-kulturalnych. W tym kontekście warto podać przykłady wybitnych Sądeczan, których aktywność przyczyniła się do odzyskania niepodległości (np. Lucjan Lipiński, Bronisław Pieracki).

Zadanie 1. Interpretowanie motta „Silni duchem – silni dłonią”.

Na frontonie sądeckiego Sokoła widnieje napis „Silni duchem – silni dłonią”. Jak rozumiecie to hasło?

Zadanie 2. Wyszukiwanie i prezentowanie informacji o wybranych organizacjach młodzieżowych przed I wojną światową (praca w grupach).

Instrukcja (instrukcje można rozdać uczniom – zał. karta pracy)

1. Na podstawie informacji z sieci lub innych źródeł, wypisz nazwy 3 organizacji patriotycznych lub innych aktywizujących młodzież, które działały na Sądecczyźnie przed wybuchem I wojny światowej.

2. Wybierz jedną z organizacji i podaj przykład działań, którymi przysłużyła się dla regionu oraz postać aktywnie w niej działającą.

Zadanie 3. Wyszukiwanie i prezentowanie informacji o współcześnie działających organizacjach młodzieżowych (praca w grupach).

Instrukcja

Podaj przykład działającej współcześnie organizacji, która wychowuje w duchu patriotyzmu, działa na rzecz regionu, rozwija talenty. Dlaczego warto w niej działać?

 

Źródła (zasoby) – propozycja materiałów dostępnych w sieci, pomocnych do rozwiązania zadań:

Golachowski K., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu: 1887-1937,

http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=234&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

Kroh A., Wystawa i sesja “Tradycje sokolstwa polskiego”, [w:] Rocznik Sądecki, 1995, t. 23, s. 257–259, http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=215&from=pubindex&dirids=27&lp=18

Krupa J., Zarys pracy niepodległościowej w Nowym Sączu, [w:] Rocznik Sądecki, 1939, t. 1, s. 145–250.

Kurzeja-Świątek M., Sport i wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w Nowym Sączu w okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Rocznik Sądecki, 2012, t. 40, s. 73–92.

Malczak A., i Bieniek J., Dzieje sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu od 1893 do 2008 roku, [w:] Rocznik Sądecki, 2009, t. 37, s. 463–464.

Małota K., Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Strona internetowa, http://bohaterzy.edumobile.pl/index.php/130-organizacje-i-dziela-zwiazane-z-wybranymi-spolecznikami/388-towarzystwo-gimnastyczne-sokol,

Połomski Ł., 130 lat nowosądeckiego „Sokoła”, 11.06.2017,
http://twojsacz.pl/130-nowosadeckiego-sokola/

Stawicki R., Zarys historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół - w 150. rocznicę powstania (1867–2017), Kancelaria Senatu 2017, Opracowania tematyczne.

Styczyńska I., Nowy Sącz. Oficjalna strona miasta. MCK „Sokół”, http://www.nowysacz.pl/malopolski-osrodek-kultury-sokol-ul-dlugosza-3,

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ: Historia, http://mcksokol.pl/os-czasu-historia,

Podsumowanie 

Podsumowaniem kolejnych zadań są prezentacje poszczególnych, grup w trakcie których przedstawiają przygotowane na pytania odpowiedzi.

Zebrane w trakcie zajęć informacje można wykorzystać podczas akademii, wystaw, gazetek, upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wyeksponowanie wątku regionalnego, wkładu osób i organizacji w odzyskanie wolności, wzbudza dodatkowe zaciekawienie odbiorców, zwiększa ich świadomość i poczucie więzi z regionem.

KARTA PRACY                                                                                                 KOD …………………………………………

Zadanie 1. Interpretowanie motta „Silni duchem – silni dłonią”.

Instrukcja
Na frontonie sądeckiego Sokoła widnieje napis „Silni duchem – silni dłonią”. Jak rozumiecie to hasło?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2. Wyszukiwanie i prezentowanie informacji o wybranych organizacjach młodzieżowych przed I wojną światową (praca w grupach).

Instrukcja
Na podstawie informacji z sieci lub innych źródeł, wypisz nazwy 3 organizacji patriotycznych lub innych aktywizujących młodzież, które działały na Sądecczyźnie przed wybuchem I wojny światowej.

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wybierz jedną z organizacji i podaj przykład jej działań w regionie oraz postać z nią związaną.

1. Nazwa wybranej organizacji: ……………………………………………………………………………………………………

2. Przykład działań w regionie: ……………………………………………………………………………………………………..

………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Postać związana z organizacją: ………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 3. Wyszukiwanie i prezentowanie informacji o współcześnie działających organizacjach młodzieżowych (praca w grupach).

Instrukcja
Podaj przykład działającej współcześnie organizacji, która wychowuje w duchu patriotyzmu, działa na rzecz regionu, rozwija talenty. Dlaczego warto w niej działać?

1. Nazwa organizacji: …………………………………………………………………………………………………………………….

2. Dlaczego warto w niej działać ………………………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn