Cele szczegółowe

Uczeń:

  • wymienia wybrane organizacje młodzieżowe na ziemi sądeckiej przed wybuchem I wojny światowej i działające współcześnie,
  • zna cele wybranych organizacji młodzieżowych,
  • potrafi uzasadnić, że aktywność młodzieży przed wojną w różnych organizacjach społeczno-kulturalnych była ważna dla odrodzenia się wolnej Polski,
  • dostrzega potrzebę podejmowania współcześnie różnych form aktywności służących rozwojowi siebie i regionu.

Metody i formy pracy: pogadanka, wyszukiwanie informacji w sieci, praca z tekstem, prezentacje zebranych informacji; praca indywidualna i grupowa.

Planowany czas realizacji: 45 min.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie.

Nauczyciel przypomina sytuację Polaków pod zaborami. Zwraca uwagę na represje w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym. Podkreśla, że wobec rusyfikacji w zaborze rosyjskim i germanizacji w zaborze pruskim, w Galicji istniały stosunkowo dobre warunki do rozwoju różnych instytucji społeczno-kulturalnych. W tym kontekście warto podać przykłady wybitnych Sądeczan, których aktywność przyczyniła się do odzyskania niepodległości (np. Lucjan Lipiński, Bronisław Pieracki).

Zadanie 1. Interpretowanie motta „Silni duchem – silni dłonią”.

Na frontonie sądeckiego Sokoła widnieje napis „Silni duchem – silni dłonią”. Jak rozumiecie to hasło?

Zadanie 2. Wyszukiwanie i prezentowanie informacji o wybranych organizacjach młodzieżowych przed I wojną światową (praca w grupach).

Instrukcja (instrukcje można rozdać uczniom – zał. karta pracy)

1. Na podstawie informacji z sieci lub innych źródeł, wypisz nazwy 3 organizacji patriotycznych lub innych aktywizujących młodzież, które działały na Sądecczyźnie przed wybuchem I wojny światowej.

2. Wybierz jedną z organizacji i podaj przykład działań, którymi przysłużyła się dla regionu oraz postać aktywnie w niej działającą.

Zadanie 3. Wyszukiwanie i prezentowanie informacji o współcześnie działających organizacjach młodzieżowych (praca w grupach).

Instrukcja

Podaj przykład działającej współcześnie organizacji, która wychowuje w duchu patriotyzmu, działa na rzecz regionu, rozwija talenty. Dlaczego warto w niej działać?

 

Źródła (zasoby) – propozycja materiałów dostępnych w sieci, pomocnych do rozwiązania zadań:

Golachowski K., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu: 1887-1937,

http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=234&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

Kroh A., Wystawa i sesja “Tradycje sokolstwa polskiego”, [w:] Rocznik Sądecki, 1995, t. 23, s. 257–259, http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=215&from=pubindex&dirids=27&lp=18

Krupa J., Zarys pracy niepodległościowej w Nowym Sączu, [w:] Rocznik Sądecki, 1939, t. 1, s. 145–250.

Kurzeja-Świątek M., Sport i wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w Nowym Sączu w okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Rocznik Sądecki, 2012, t. 40, s. 73–92.

Malczak A., i Bieniek J., Dzieje sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu od 1893 do 2008 roku, [w:] Rocznik Sądecki, 2009, t. 37, s. 463–464.

Małota K., Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Strona internetowa, http://bohaterzy.edumobile.pl/index.php/130-organizacje-i-dziela-zwiazane-z-wybranymi-spolecznikami/388-towarzystwo-gimnastyczne-sokol,

Połomski Ł., 130 lat nowosądeckiego „Sokoła”, 11.06.2017,
http://twojsacz.pl/130-nowosadeckiego-sokola/

Stawicki R., Zarys historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół - w 150. rocznicę powstania (1867–2017), Kancelaria Senatu 2017, Opracowania tematyczne.

Styczyńska I., Nowy Sącz. Oficjalna strona miasta. MCK „Sokół”, http://www.nowysacz.pl/malopolski-osrodek-kultury-sokol-ul-dlugosza-3,

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ: Historia, http://mcksokol.pl/os-czasu-historia,

Podsumowanie 

Podsumowaniem kolejnych zadań są prezentacje poszczególnych, grup w trakcie których przedstawiają przygotowane na pytania odpowiedzi.

Zebrane w trakcie zajęć informacje można wykorzystać podczas akademii, wystaw, gazetek, upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wyeksponowanie wątku regionalnego, wkładu osób i organizacji w odzyskanie wolności, wzbudza dodatkowe zaciekawienie odbiorców, zwiększa ich świadomość i poczucie więzi z regionem.

KARTA PRACY                                                                                                 KOD …………………………………………

Zadanie 1. Interpretowanie motta „Silni duchem – silni dłonią”.

Instrukcja
Na frontonie sądeckiego Sokoła widnieje napis „Silni duchem – silni dłonią”. Jak rozumiecie to hasło?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2. Wyszukiwanie i prezentowanie informacji o wybranych organizacjach młodzieżowych przed I wojną światową (praca w grupach).

Instrukcja
Na podstawie informacji z sieci lub innych źródeł, wypisz nazwy 3 organizacji patriotycznych lub innych aktywizujących młodzież, które działały na Sądecczyźnie przed wybuchem I wojny światowej.

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wybierz jedną z organizacji i podaj przykład jej działań w regionie oraz postać z nią związaną.

1. Nazwa wybranej organizacji: ……………………………………………………………………………………………………

2. Przykład działań w regionie: ……………………………………………………………………………………………………..

………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Postać związana z organizacją: ………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 3. Wyszukiwanie i prezentowanie informacji o współcześnie działających organizacjach młodzieżowych (praca w grupach).

Instrukcja
Podaj przykład działającej współcześnie organizacji, która wychowuje w duchu patriotyzmu, działa na rzecz regionu, rozwija talenty. Dlaczego warto w niej działać?

1. Nazwa organizacji: …………………………………………………………………………………………………………………….

2. Dlaczego warto w niej działać ………………………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….