Cele

Uczeń:

-        Zapoznaje się z dokonaniami i osiągnięciami ks. Antoniewicza, na podstawie życiorysu i innych tekstów źródłowych przygotowanych dla uczniów przez nauczyciela.

-        Stara się opisać sytuację polityczną i społeczną naszego kraju w okresie życia ks. Antoniewicza.

-        Potrafi powiązać działalność Karola Antoniewicza z wydarzeniami, jakie rozgrywały się na terenie Polski pod zaborami.

-        Umie wskazać te momenty z życia K. Antoniewicza, które wiążą jego osobę z ziemią sądecką.

-        Potrafi wymienić dokonania i podjęte działania, które przynoszą chlubę Karolowi Antoniewiczowi w poszczególnych etapach jego życia.

-        Rozróżnia i prawidłowo wskazuje cechy charakteru K. Antoniewicza, które w sposób wyjątkowy wyróżniają go spośród innych osób: (młodzieńców, studentów prawa, poetów, kapłanów).

-        Doskonali na podstawie czytanych tekstów źródłowych i analizy innych rodzajów źródeł umiejętności logicznego myślenia, oraz czytania ze zrozumieniem.

-        Rozwija umiejętności krytycznej analizy i oceny źródeł historycznych - potrafi trafnie je wykorzystać przy formułowania własnych ocen i sądów.

-        Współpracuje z innymi uczniami w zespole, który realizuje postawione przed nim zadania edukacyjne.

-        Kształtuje i wyrabia w sobie szacunek do przeszłości własnej Ojczyzny, do osiągnięć przodków, którzy tworzyli własną kulturę.

Metody nauczania:  

Praca z różnym rodzajem tekstów źródłowych, mapa myśli, dyskusja, drama - sąd i ocena postaci Karola Antoniewicza.

Formy organizacji zajęć:  

Praca z całą klasą, praca w grupach – zróżnicowana, praca indywidualna – jednostkowa.

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie

Zajęcia warto poprzedzić krótką informacją o zakonie Jezuitów w Nowym Sączu, a przede wszystkim postaciach i wydarzeniach z nim związanych, które odegrały istotną rolę w rozbudzaniu postaw patriotycznych, przyczyniły się do odzyskania wolności. Można tu podeprzeć się tekstem: Sądeccy Jezuici – oddani Bogu i Ojczyźnie.

W ramach przygotowania do zajęć, uczniowie mają w domu zapoznać się z tekstem o Karolu Antoniewiczu (tekst biogramu).

Zadanie 1. Rozumienie – ustalenie zakresu treściowego terminu „wzór” do naśladowania, (określenie tego pojęcia na podstawie definicji słownikowych).  

 Zadanie 2. Przygotowanie przez uczniów informacji dotyczących wydarzeń politycznych i społecznych, które rozegrały się w Europie i na ziemiach polskich w okresie życia Karola Antoniewicza. Wykonanie plakatu edukacyjnego lub mapy myśli.

Zadanie 3. Podzielenie klasy na dwie grupy. Jedna grupa przygotowuje argumenty, które bronią stanowiska, że Karol Antoniewicz wniósł na tyle dużo do społeczeństwa Galicji i innych ziem polskich, że zasługuje na uznanie, szacunek i pamięć.

Druga grupa zbiera argumenty by przekonać, że Karol Antoniewicz nie zasługuje na miano „wzoru” do naśladowania.

Zadanie 4. Wypełnianie wybranych zdań z rozdanych kart pracy.

 

Źródła:

Zacłona M., Karol Antoniewicz, Strona projektu Śladem sądeckich społeczników w drodze do niepodległości, 2018, http://bohaterzy.edumobile.pl/index.php/129-biogramy-projekt-sladem-sadeckich-spolecznikow-w-drodze-do-niepodleglej/391-karol-antoniewicz,

Małota K., Sądeccy Jezuici – oddani Bogu i Ojczyźnie, Strona projektu Śladem sądeckich społeczników w drodze do niepodległości, 2018, http://bohaterzy.edumobile.pl/index.php/130-organizacje-i-dziela-zwiazane-z-wybranymi-spolecznikami/390-misje-ks-antoniewicza-wsrod-rabantow-galicyjskich,

Podsumowanie

Poszczególne grupy prezentują odpowiedzi na postawione w kartach pracy pytania.

W przypadku zainteresowania tematem uczniowie mogą na zadanie napisać scenariusz procesu sadowego „Czy postać ks. Karola Bołoza Antoniewicza może być wzorem do postępowania dla współczesnych Polaków?”

Prezentacją zadania może być krótka drama - sąd nad postacią i dokonaniami Antoniewicza.


 

KARTA PRACY                                                                                                 KOD …………………………………………

Karta pracy zawiera propozycje zadań, których dobór zależy od ilości czasu przeznaczonego dla realizacji tematu.  Zaleca się podział klasy na grupy i podział zadań.

  1. Podziel życiorys księdza na poszczególne etapy, zatytułuj je i podaj uzasadnienie takiego podziału. Proponowane śródtytuły:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Ocen postawę tej postaci w poszczególnych etapach życia (praca w grupach – każda grupa analizuje inny etap)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Zaznacz na przygotowanej uprzednio mapie te miejsca, w których przebywał Antoniewicz i opisz, co w nich zaszło w czasie wypadków roku 1846.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Wymień i uszereguj osiągnięcia Karola Antoniewicza od najmniej ważnych do najbardziej istotnych i oceń jego dorobek na różnych polach.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Napisz które osiągnięcia lub postawy Karola Antoniewicza wzbudziły w Tobie pozytywną ocenę.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Jakie cechy charakteru tej postaci cenisz najbardziej?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przywołaj z tekstu życiorysu te fragmenty, które mówią o tym, że Karol Antoniewicz budził patriotyzm wśród ludu polskiego i w konsekwencji przyczynił się do odzyskania przez nasz kraj niepodległości.


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn