Cele:

Uczeń:

-        zna ważne fakty z życia i działalności Jana Potoczka,

-        doskonali umiejętności wyszukiwania, analizy i selekcji informacji dostępnych w sieci,

-        rozumie znaczenie i umie korzystać z różnych źródeł informacji,

-        zna miejsca w najbliższej okolicy związane z omawianą postacią,

-        umie dokumentować gromadzone informacje (zdjęcia, filmy, notatki, ksera materiałów),

-        rozumie potrzebę działania i docenia działania o charakterze społecznikowskim.

 

Metody pracy: samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy, asymilacji wiedzy, metoda praktyczna.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie:

Z okazji rocznicy stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę zadaniem młodzieży będzie poszukiwanie informacji dotyczących postaci Jana Potoczka. Wejdą w rolę dziennikarzy, którzy udokumentują zdobyte informacje, a później w odpowiedniej formie je opracują i upowszechnią.

Zdanie 1. Uczniowie pracując w grupach wypisują na kartach pracy skojarzenia ze słowem ,,wolność”, próbują też stworzyć definicję wolności (karta pracy).

Instrukcja. Wypełniając kartę pracy możecie rozbudować schemat, tak aby powstała mapa myśli dotycząca terminu wolność. Następnie, mając już szersze spojrzenie, napiszcie definicję pojęcia: wolność.

Każda z grup prezentuje efekty swojej pracy. W trakcie rozmowy z uczniami podkreślić należy rolę wolności w życiu człowieka i narodu oraz to, jak walczono o wolność naszego kraju (formy walki).

Zadanie 2. Zapoznanie z biogramem Jana Potoczka i wypełnienie kart pracy.

Instrukcja. Zapoznajcie się z wyszukanymi w sieci informacjami na temat działań Jana Potoczka   (w przypadku braku dostępu do sieci - otrzymują ksero notki biograficznej i artykuł o ZSCh). Następnie pracując w grupach przygotujcie odpowiedzi zawarte w pkt. 3 kart pracy.

Prezentacja zebranych przez poszczególne grupy uczniów informacji.

Zadanie 3. (Zadanie dodatkowe dla chętnych uczniów) Działanie projektowe polegające na dotarciu do wybranych źródeł historycznych dotyczących Jan Potoczka i udokumentowaniu prowadzonych działań.

Instrukcje i wskazówki dla uczniów.

-        Nauczyciel rozmawia z uczniami o rodzajach źródeł historycznych. Na stolikach rozkłada karteczki z wypisanymi nazwami: EPISTOLOGRAFIA, HISTOGRAFIA, ARCHITEKTURA, PRASA, ŻYJĄCY KREWNI.

-        Nauczyciel prosi uczniów, aby zastanowili się do jakich źródeł mogą dotrzeć, aby przybliżyć postać i dokonania Jana Potoczka. Mogą to być np.: w Rdziostowie dom rodzinny i szkoła Jego imieniem (dokumenty, pamiątki), żyjąca rodzina oraz organizacje nawiązujące do działań braci Potoczków np. Fundacja Sądecka, grób w którym jest pochowany na cmentarzu na Helenie, tablica w kościółku na Helenie, inne źródła pisane.

-        Podział zadań, uzgodnienie działań, terminów realizacji i form dokumentacji

Po zebraniu i opracowaniu zebranych materiałów grupa projektowa prezentuje je na forum klasy.

Uczniowie mogą też przeprowadzić Giełdę pomysłów - na arkuszu szarego papieru wypisać pomysły jak szerzej spopularyzować zebrane informacje.

Źródła / Zasoby

Konefał Jan – Potoczek Jan, w: Słownik Biograficzny Katolicyzmu Społecznego w Polsce, t. II, s. umieszczonej w Słowniku Biograficznym Katolicyzmu Społecznego w Polsce ( Lublin 1944 Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Gałęziowska A., Jan Potoczek „Pro Deus et Patria”, Strona projektu Śladem sądeckich społeczników w drodze do niepodległości, http://bohaterzy.edumobile.pl/index.php/129-biogramy-spolecznicy/386-jan-potoczek,

Ziejka F., Chłopów galicyjskich drogi do Polski, „Rocznik Sądecki”, 1994, t.22, s. 27–39. http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=214&from=pubindex&dirids=27&lp=17

Związek Stronnictwa Chłopskiego, Strona projektu Śladem sądeckich społeczników w drodze do niepodległości, 2018, http://bohaterzy.edumobile.pl/index.php/130-organizacje-i-dziela-zwiazane-z-wybranymi-spolecznikami/387-zwiazek-stronnictwa-chlopskiego,

Podsumowanie

Niezależnie od prezentacji poszczególnych etapów realizacji zajęć, podsumowując zajęcia podkreślić należy rolę różnych działań społecznych jako jednej z form pracy na rzecz odzyskania niepodległości, a tu szczególnie działań na rzecz podniesienia świadomości narodowej chłopów, ich poczucie tego, że są Polakami.

Wypracowane w trakcie zajęć materiały mogą posłużyć np. do zorganizowania wystawy w szkole, publikacji na stronie internetowej.

Zajęcia można rozbudować o przykładowe działania:

-        Dotarcie do Posła na Sejm RP i przeprowadzenie z nim wywiadu na temat jego aktywności politycznej i społecznikowskiej w nawiązaniu do działalności Jana Potoczka, który był Posłem na Sejm Ustawodawczy 1919 roku.

-        Poszukanie w własnym środowisku rówieśników, którzy mają wrażliwość społecznikowską, aktywnie działają w wolontariacie. Przeprowadzenie z nimi rozmów na temat znaczenia ich działań dla lokalnej społeczności.

-        Posadzić drzewko pamięci (np. można je pozyskać za darmo od okolicznego nadleśnictwa), poszukać sojusznika – fundatora, dla wykonania tablicy pamiątkowej.

 

KARTA PRACY                                                                                                 KOD …………………………………………

1. Z czym kojarzy Ci się słowo wolność?

 

 

wolność

 

 

2. Utwórz definicję słowa ,, wolność”.

Wolność to - ……………………………………………………………………………………………………..

3. Przeczytaj uważnie notatkę biograficzną Jana Potoczka. Następnie wykonaj podane polecenia:

-        Wymień miejsca, gdzie urodził się, mieszkał i chodził do szkoły Jan Potoczek.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-        Wypisz formy działalności społecznej i politycznej Jana Potoczka. Z jakimi miejscowościami były one związane?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-        Jakie było znaczenie działań Jana Potoczka?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn