Cele szczegółowe

Uczeń:

-        wymienia wybranych autorów literatury dokumentującej dokonania postaci z regionu,

-        zna wybrane publikacje Józefa Bieńka i wie jak do nich dotrzeć,

-        rozumie znaczenie publikacji Józefa Bieńka dla zachowania pamięci o wydarzeniach i postaciach dotyczących II wojny światowej na Sądecczyźnie,

-        dostrzega konieczność dokumentowania ważnych wydarzeń, których świadkami byli członkowie jego rodziny lub inne osoby z którymi ma kontakt.

 

Metody i formy pracy: pogadanka, wyszukiwanie informacji w sieci, praca z tekstem, prezentacje zebranych informacji; praca indywidualna i grupowa.

Planowany czas realizacji: 45 min.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie.

Nauczyciel może wprowadzić w tematykę zajęć wspominając, że minionym pokoleniom zawdzięczamy nie tylko olbrzymi dorobek cywilizacyjny, odkrycia techniczne, które ciągle udoskonalamy i dzięki którym żyjemy bardzo wygodnie, ale także to kim jesteśmy, naszą tożsamość, to że żyjemy dziś w wolnej Polsce. Następnie zwraca uwagę, że celem lekcji jest uzmysłowienie sobie jak wielkie znaczenie ma dokumentowanie wspomnień świadków historii, a także niektórych codziennych wydarzeń, których doświadczamy.

Zadanie 1. Dokańczanie zdania zasadzie wolnych skojarzeń.

Dokończcie zdanie:

Warto dokumentować pamięć o przodkach ponieważ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................

Nauczyciel lub wybrany uczeń zapisują podawane odpowiedzi na tablicy/flipcharcie.

Nauczyciel informuje uczniów, że na przykładzie analizy biogramu i wybranych publikacji wybitnego dokumentalisty dziejów miasta przyjrzymy się dokładniej znaczeniu dokumentowania przeszłości oraz warsztatowi jaki należy posiadać by to czynić.


 

Zadanie 2. Analizowanie informacji o życiu i publikacjach Józefa Bieńka.

Instrukcja

Podzielcie się na 4-osobowe zespoły i na podstawie dostępnych w sieci materiałów, przygotujcie informacje wg poniższych wskazań.

Grupa 1: Wyszukajcie najważniejszych informacji dotyczących najważniejszych etapów życia Józefa Bieńka i sporządźcie krótką notkę biograficzną.

Grupa 2: Jakie znaczenie dla współcześnie żyjących różnych grup mieszkańców Sądecczyzny, mają prace Józefa Bieńka. Podajcie konkretne przykłady.

Grupa 3: Na jakich źródłach opierał swe publikacje Józef Bieniek? Co z jego warsztatu pracy mógłbyś dziś wykorzystać, a jakie dodatkowe możliwości stworzył postęp techniczny?

Prezentowanie efektów pracy poszczególnych grup.

Zadanie 3. Analizowanie i wybór wydarzeń, których świadkowie żyją współcześnie i warto by było je udokumentować.

Instrukcja

Zastanówcie się czy znacie osoby, których doświadczenia warto by było udokumentować. Być może sami byliście świadkami wydarzeń po których powinien zostać jakiś ślad.

1. Wypiszcie osobę, której przeżycia/doświadczenia należałoby udokumentować. Krótko uzasadnijcie.

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Jaki sposób dokumentacji przeżyć/doświadczeń wybranej osoby byłby właściwy?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jak należałoby przygotować się do wybranej formy dokumentowania?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


 

Źródła (zasoby)  – propozycja materiałów dostępnych w sieci, pomocnych do rozwiązania zadań:

Kasprzycki M., Typ wybitnie wrogi w stosunku do obecnej rzeczywistości, „Biuletyn IPN”, 2010, nr 1–2, s. 176–182. http://www.polska1918-89.pl/pdf/typ-wybitnie-wrogi-w-stosunku-do-obecnej-rzeczywistosci.-jozef-bieniek,3481.pdf

Leśniak J., Kronikarz lat wojny: Józef Bieniek, „Sądeczanin”, 2009, nr 1(13), s. 75–77.

https://m.sadeczanin.info/sites/default/files/repository/miesiecznik/2009/sadeczanin_01.2009.pdf

Mazanec J., i Kolec J., Bolesna Strata - Józef Bieniek (1911 – 2002), „Kombatant. Biuletyn Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, 2002, nr 11 (141), s. 19.

http://kombatanci.gov.pl/images/DOC/Kombatant/2002/200211.pdf

Totoń A., i Bobrowski R., Sądeczanie znani i nieznani: katalog wystawy, Sądecka Biblioteka Publiczna, Nowy Sącz 2012, http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/doccontent?id=1567

Podsumowanie 

Podsumowaniem kolejnych zadań są prezentacje poszczególnych grup w trakcie których przedstawiają przygotowane na pytania odpowiedzi.

Zajęcia mogą być punktem wyjścia do ciekawego projektu edukacyjnego. Na bazie ostatniego ćwiczenia można przeprowadzić np. wywiad z wybraną osobą, po wcześniejszym przygotowaniu do niego młodzieży. Zebrany materiał warto wtedy za zgodą autora opublikować na stronie szkoły, lokalnej prasie.

Jeśli starczy czasu można poprosić młodzież by w kontekście tematu zajęć zinterpretowała słowa Adama Mickiewicza „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie”.

 

KARTA PRACY                                                                                                 KOD …………………………………………

Zadanie 1. Dokańczanie zdania zasadzie wolnych skojarzeń.

Dokończcie zdanie:

Warto dokumentować pamięć o przodkach ponieważ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................

 

Zadanie 2. Analizowanie informacji o życiu i publikacjach Józefa Bieńka.

Instrukcja

Podzielcie się na 4-osobowe zespoły i na podstawie dostępnych w sieci materiałów, przygotujcie informacje wg poniższych wskazań.

Grupa 1: Wyszukajcie najważniejszych informacji dotyczących najważniejszych etapów życia Józefa Bieńka i sporządźcie krótką notkę biograficzną.

Grupa 2: Jakie znaczenie dla współcześnie żyjących różnych grup mieszkańców Sądecczyzny, mają prace Józefa Bieńka. Podajcie konkretne przykłady.

Grupa 3: Na jakich źródłach opierał swe publikacje Józef Bieniek? Co z jego warsztatu pracy mógłbyś dziś wykorzystać, a jakie dodatkowe możliwości stworzył postęp techniczny?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 3. Analizowanie i wybór wydarzeń, których świadkowie żyją współcześnie i warto by było je udokumentować.

Instrukcja

Zastanówcie się czy znacie osoby, których doświadczenia warto by było udokumentować. Być może sami byliście świadkami wydarzeń po których powinien zostać jakiś ślad.

1. Wypiszcie osobę, której przeżycia/doświadczenia należałoby udokumentować. Krótko uzasadnijcie.

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Jaki sposób dokumentacji przeżyć/doświadczeń wybranej osoby byłby właściwy?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Jak należy przygotować się do wybranej formy dokumentowania?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn