Cele szczegółowe:

Uczeń:

-        poznaje rolę kobiet w czasie I wojnie światowej,

-        zna pojęcia: emancypacja, sufrażystki,

-        zna sytuację prawną i kulturową kobiet przed 1914 r.,

-        rozumie proces emancypacji kobiet, który przyśpieszyła I wojna światowa,

-        uczeń potrafi podać przykłady aktywności społecznej kobiet w II Rzeczypospolitej,

-        potrafi przedstawić osiągnięcia Albiny Małeckiej dla budowy obywatelskiego Nowego Sącza w dobie autonomii galicyjskiej, I wojny światowej i II Rzeczypospolitej.

Metody pracy:

-        elementy wykładu,

-        elementy dyskusji i pogadanki pod kierunkiem nauczyciela,

-        praca z kartami pracy,

-        prezentacja multimedialna,

-        praca w parach nad tekstem źródłowym.

Planowany czas realizacji: 45 minut.

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie

Nauczyciel w formie krótkiego wykładu przedstawia sytuację kobiet w XIX wieku odwołując się do materiału jaki uczniowie powinni znać. Kładzie nacisk na wiedzę związaną z emancypacją i demokratyzacją życia. Uczniowie poznają też realia życia w Nowym Sączu w okresie autonomii galicyjskiej. Tę część ilustruje starymi fotografiami miasta wyświetlanymi na ekranie. Pośród nich są miejsca szczególnie związane z bohaterką zajęć: szkoły, ochronka dla dzieci, „Sokół” i inne.

Zadanie

Uczniowie otrzymują polecenie poszukania w Internecie artykułu w I tomie rocznika sądeckiego (http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/doccontent?id=196).

Pracując w parach mają za zadanie przedstawić pracę innych sądeczanek zaangażowanych w ruch niepodległościowy (np. Marii Chodackiej, Suchankowej i innych).

Po kilkuminutowych poszukiwaniach każda para prezentuje odszukaną postać kobiety i opisuje jej działalność dwoma zdaniami.

Opis czynności prowadzących do rozwiązania zadania

Uczniowie otrzymują karty pracy, które w sposób syntetyczny przedstawiają działalność Albiny Małeckiej i sądeczanek w okresie I wojny światowej a także cele jakie stawiały przed sobą kobiety zaangażowane w działalność niepodległościową;

 

Podsumowanie

Nauczyciel razem z uczniami w formie notatki graficznej (np. mapa myśli) przedstawia aktywność sądeczanek i Albiny Małeckiej. Uczniowie podają przykłady jak wojenne aktywności mogły być wykorzystane w odrodzonej Polsce. Nauczyciel podsumowuje notatkę opowiadając o działalności Małeckiej i innych kobiet w międzywojennym Nowym Sączu.

Źródła (zasoby):

-        I Tom „Rocznika Sądeckiego”: http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/doccontent?id=196

-        Do kobiet polskich, "Godzina wielka i oczekiwana dziś bije...", Liga Kobiet Pogotowia Wojennego (Warszawa). Komitet Okręgowy (Zagłębie Dąbrowskie), Marzec 1915 r., http://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/docmetadata?id=17601&from=pubindex&dirids=20&lp=134

-        Karta Pracy (załącznik).


KARTA PRACY                                                                                                 KOD …………………………………………

ALBINA MAŁECKA – kobieta społecznik

1. Zapoznaj się z tekstem i opisz zasługi sądeczanek dla odzyskania niepodległości.

Już 1 czerwca 1915 r. zaradne sądeczanki zapełniły lukę po Komitecie Kobiet Polskich. Powstała Liga Kobiet, która miała podobne cele jak jej poprzedniczka. Jej przewodniczącą była również Albina Małecka, którą potem zastąpiła Maria Chodacka. Na początku liczyła 24 Panie ale ich liczba szybko rosła. W zarządzie Ligi znalazły się działające wcześniej w KKP sądeczanki. Przewodnicząca i sekretarka LK były automatycznie w składzie PKN. Sądeckie kobiety tym samym wkroczyły po raz pierwszy w życie polityczne. Z ramienia PKN do zarządu LK oddelegowany był za to Bolesław Kobak. Liga była podzielona na cztery sekcje: szpitalną, odzieżową, agitacyjno-oświatową i sprzedaży wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego. Sekcji szpitalnej przewodniczyły: Maria Filipowiczowa a potem Zofia Suchankowa. Kobiety w niej działające pomagały chorym żołnierzom umieszczonym w sądeckich szpitalach. Krzepiły żołnierskiego ducha, dostarczały gazety, książki, zapewniały opiekę pielęgniarską. Tym, którzy wychodzili na ulicę zapewniały ubrania, bowiem każdy z żołnierzy chciał się przypodobać dziewczętom. W 1916 i 1917 r. zorganizowały Mikołajki i Gwiazdkę. Dzięki sekcji szpitalnej powstała także kwatera legionowa na cmentarzu przy ul. Rejtana. Sekcja odzieżowa działała w lokalu Sokoła. Przewodniczyła jej Maria Wusatowska-Bugajska a od 1916 r. Dniestrzańska i Sobotowa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przeczytaj odezwę do kobiet. Napisz czy sądeczanki spełniły zawarte w niej cele.

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………


zdj bohaterzy2

Projekt

„Śladem sądeckich społeczników

w drodze do niepodległej"

dofinansowany jest ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 FIO logo

 

Projekt organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Mobilnej

logo Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej

  

Projekt "Ślady bohaterów"

dofinansowano ze środków

Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
 

czarny kwadrat oficjalny pomn

 

PJ RGB pomn